Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 11 - 15 maart 2017

Gepubliceerd op: 14 maart 2017 11:55

Weeknummer: 11
Datum: woensdag 15 maart 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West

Op de plek van de huidige basisschool aan de Pastoor Dominicus Hexstraat  in Meerssen komt een nieuw Kindcentrum. Dit zal naast basisonderwijs (fusie Op 't Hwagveld en De Gansbeek) ook peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en een bibliotheek gaan bieden. Inmiddels is het ontwerp voor het gebouw klaar. Na verlening van de omgevingsvergunning kan de bouw van start gaan. Dit zal waarschijnlijk begin april zijn. Wij hopen het nieuwe Kindcentrum begin 2018 in gebruik te kunnen nemen. Op korte termijn zullen de voorbereidende werkzaamheden van start gaan. Zo moeten er in het gebied enkele bomen worden gekapt. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.  Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwerp voor de herinrichting van de omgeving van het Kindcentrum.  In dit ontwerp is voorzien in de aanplant van nieuwe bomen.

Nog samen te stellen  werkgroep
In het kader van het project is afgesproken dat er een werkgroep wordt ingesteld die zich zal buigen over de verkeerstructuur in Meerssen West. Om de werkgroep te kunnen instellen, organiseren wij een startbijeenkomst. Wij nodigen u graag uit hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de startbijeenkomst wordt de  doelstelling van de werkgroep nader toegelicht en kunnen mensen zich aanmelden voor deelname.  De werkgroep zal maximaal uit 10 personen bestaan. Bij de samenstelling van de werkgroep streven wij naar een evenredige verdeling van bewoners en belanghebbenden uit de verschillende straten in het gebied.

Onderwerpen
De voornaamste onderwerpen waar de werkgroep zich over gaat buigen zijn:

 • Gebiedsontsluitingstructuur Meerssen-West: In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) zijn twee routes aangewezen voor de ontsluiting van het gebied:  via de Charles Eijckstraat en via de Pastoor Nicolaus Creftenstraat.
 • Haal-breng routes Kindcentrum: het haal/brengverkeer met de auto zal via de Pastoor Nicolaus Creftenstraat komen aanrijden. Voor gemeenschapshuis De Stip komt een  mogelijkheid voor kort parkeren, op het Kerkplein voor lang parkeren.
 • Veilige routes voor voetgangers en fietsers: In de nieuwe verkeerstructuur rondom het kindcentrum streven wij naar veilige routes voor voetgangers en fiets. Hierbij wordt ook gekeken naar een goede toegankelijkheid voor mensen met lichamelijke beperkingen.
 • Overige knelpunten in het gebied, zoals sluipverkeer en parkeeroverlast

Uitnodiging Startbijeenkomst Werkgroep Verkeer Meerssen-West
Wij nodigen u graag uit voor de startbijeenkomst voor het samenstellen van de werkgroep op dinsdag 21 maart 2017. Aanvang 19.00 uur in Gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen. De bijeenkomst duurt tot ca. 21.00 uur.  Wij hopen u te mogen begroeten.

Heeft u voorafgaand aan de startbijeenkomst vragen?
Neem dan gerust contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Vraag naar projectleider Jaap Zomerplaag van de afdeling Ruimte.

---

Tweeede kamerverkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Tweede kamer der Staten-Generaal. Als u gaat stemmen, moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs laten zien. Vergeet deze niet, anders kunt u niet stemmen.

Meer informatie over de verkiezingen treft u aan op www.meerssen.nl.

---

Officiële Bekendmakingen


Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2015

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 02 februari 2017 het bestemmingsplan 'Veegbestemmingsplan 2015' gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plan: het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak "Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance", als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 • Andreas Sauerlaan 4, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen;
 • Cazenderstraat 16, Meerssen inzake het legaliseren van een paardenstal en een hekwerk;
 • Gank 7, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning;
 • Genzon 46, Ulestraten inzake het legaliseren van een paardenstal en een loods;
 • Hulserstraat 35, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen/appartementen;
 • Lange Raarberg ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen L237, 238, 253 en L260) inzake het legaliseren van paardenstallen en een stalling/berging;
 • Vliegveldweg ongenummerd (kadastraal perceel Meerssen, K408) inzake het legaliseren van een stal/berging en een aantal hekwerken;
 • Vliek 25, Ulestraten inzake het legaliseren van een tweetal stalletjes en het legaliseren van een tweetal uitbreidingen van bestaande stalletjes;
 • Westbroek 5a, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning en een stalling/berging.

Gewijzigde vaststelling: het plan is op onderdelen gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen in een Nota van Wijzigingen, die als bijlage bij het raadsbesluit is opgenomen.
Inzagetermijn en termijn voor beroep: van 15-03-2017 t/m 25-04-2017.
Waar ter inzage: het bestemmingsplan 'Veegbestemmingsplan 2015' met het bijbehorende raadsbesluit ligt gedurende 6 weken ingaande op 15 maart 2017 (tot en met 25 april 2017) op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043). U kunt het bestemmingsplan ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06001-VG01).
Beroep: bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
Informatie: Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • plaatsen rotondebordjes (reclame) op rotonde, Prinses Ireneweg ongenummerd Bunde (ontvangen 24 februari 2017);
 • plaatsen rotondebordjes (reclame) op rotonde, Maastrichterweg-Bunderstraat ongenummerd Meerssen (ontvangen 24 februari 2017);
 • het plaatsen van twee sanitair-units, Gemeentebroek 13, 6231 RV Meerssen (ontvangen 24 februari 2017);
 • het starten van een kapsalon, Sterappelstraat 27, 6241 JL Bunde (ontvangen 8 maart 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het verwijderen van het plat dak en diverse kozijnen, Vliegenstraat 78, 6241 CJ Bunde (ontvangen 27 januari 2017);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Iepenlaan 11, 6241 AC Bunde (ontvangen 13 februari 2017);
 • het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot, Iepenlaan 11, 6241 AC Bunde (ontvangen 14 februari 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een keermuur, Holstraat 97a, 6231 AC Meerssen (verzonden 7 maart 2017);
 • het bouwen van een buitenkeuken, Raar 29, 6231 RP Meerssen (verzonden 7 maart 2017);
 • het wijzigen van de gevel en intern verbouwen, Lange Raarberg 46, 6231 RN Meerssen (verzonden 10 maart 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Terinzagelegging afschriften processen-verbaal Tweede Kamerverkiezingen

De burgemeester van de gemeente Meerssen maakt bekend dat een afschrift van de processen-verbaal N10 en N11 met de uitslagen van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  vanaf donderdag 16 maart  2017, 13.30 uur voor eenieder op afspraak ter inzage liggen bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS  Meerssen. U kunt een afspraak maken via telefoon 14 043.  De terinzagelegging wordt beëindigd zodra door de Tweede Kamer is besloten over de toelating van de nieuwe leden.
Informatie: Klant Contact centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 15 maart 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen