Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 11 - 13 maart 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 11 - 13 maart 2019

Gepubliceerd op: 12 maart 2019 10:30

Gemeentepagina: week 11
Datum: woensdag 13 maart 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Communicatiebeleid gemeente Meerssen: wat kan beter?

Doe mee, denk mee

De gemeente Meerssen heeft nieuw communicatiebeleid in voorbereiding. Maar communiceren doe je niet alleen. Wij willen daarom zoveel mogelijk mensen de kans geven aan het nieuwe communicatiebeleid bij te dragen. Dat doen wij o.a. met behulp van een vragenlijst. De conclusies vormen de basis voor het nieuwe communicatiebeleid, dat in het najaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Invullen mogelijk tot 1 mei 2019
De vragenlijst staat tot 1 mei op www.meerssen.nl en kan door iedereen die een bijdrage wil leveren worden ingevuld.

Papieren vragenlijst
Voor mensen die geen internet hebben, is een papieren vragenlijst verkrijgbaar bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, tel. 14 043.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz,
portefeuillehouder Communicatie

---

Mantelzorgcompliment
Vraag voor 1 april het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar maakt de gemeente Meerssen een bedankje mogelijk voor uw mantelzorger in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor hun geweldige inzet stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2019.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.meerssen.nl. Geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

---

Vragen over wateroverlast?
Bezoek het gemeentelijke Waterinfopunt

Waterinfopunt
Heeft u vragen over wateroverlast? Wilt u weten welke plannen de gemeente en het waterschap hebben om de overlast te beperken? Of wilt u weten welke maatregelen u zelf kunt treffen om wateroverlast te voorkomen? Zijn er subsidiemogelijkheden voor maatregelen die u neemt? Met al dit soort vragen kunt u vanaf donderdag 14 maart terecht bij ons nieuwe Waterinfopunt in het gemeentelijke Klant Contact Centrum.

Coalitieakkoord
Het klimaat verandert sneller dan gedacht. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen steden, landbouwgronden en natuurgebieden. In 2014, 2016 en 2018 was er sprake van enorme neerslag met wateroverlast tot gevolg. In het voorjaar van 2018 was het juist heel erg droog. In het coalitieakkoord is opgenomen dat onze inwoners en ondernemers met hun vragen terecht moeten kunnen bij de gemeente. Met ingang van 14 maart kunt u dan ook terecht bij ons Waterinfopunt.

Openingstijden Waterinfopunt
Het Waterinfopunt is elke tweede en vierde donderdag van de maand geopend van 14.00-17.00 uur in ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen. Om te voorkomen dat u moet wachten, werken we op afspraak. U kunt uw afspraak maken door een e-mail te sturen aan: wateroverlast@meerssen.nl

Vragen?
Ook deze kunt u sturen aan wateroverlast@meerssen.nl

---

Onderzoek
Samen op weg naar een dementievriendelijke gemeente

Het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie neemt toe. In 2018 woonden in onze gemeente 420 mensen met dementie. Naar verwachting loopt dit aantal op tot 830 in 2050. Mensen met dementie willen en moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen en actief mee blijven doen in de maatschappij. 70% van de mensen met dementie woont in de thuissituatie. Echter, door de dementie wordt deelname aan sociale activiteiten en het dagelijks functioneren bemoeilijkt. De ziekte heeft niet alleen impact op het leven van de dementerende zelf, maar vooral ook op hun omgeving en het leven van hun naasten.

Het dementievriendelijk maken van de gemeente en omgeving lijkt veelbelovend. Op initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein gaan gemeente Meerssen, Burgerkracht Limburg, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht hun krachten bundelen. Het gezamenlijke doel is een dementievriendelijke gemeente Meerssen.

Onderzoek
Voor de carnaval zijn drie studenten van de opleiding Ergotherapie in kader van hun afstudeeropdracht met onderzoek gestart. Daarnaast gaan ook vier studenten van de opleiding Verpleegkunde in samenwerking met een wijkverpleegkundige een deelonderzoek doen. In grote lijnen proberen we antwoord te vinden op de volgende vragen: Wat is een dementievriendelijke gemeente? Hoe dementievriendelijk is de gemeente Meerssen? En welke acties moeten er worden uitgezet om er een dementievriendelijke gemeente van te maken? Inwoners uit de diverse woonkernen, vrijwilligers en beroepskrachten van allerlei disciplines worden bij het onderzoek betrokken. In juni presenteren de studenten de resultaten van het onderzoek in de vorm van een symposium.

Samen op weg naar een dementievriendelijke gemeente

Studenten Ergotherapie en Verpleegkunde voeren de komende tijd onderzoek uit in de gemeente Meerssen

---

Onderhoud aan vangrail Vliegveldweg in Ulestraten

Op woensdag 20 maart voert de gemeente Meerssen onderhoudswerkzaamheden uit aan de geleiderail langs de Vliegveldweg. Tijdens de werkzaamheden leiden verkeersregelaars het verkeer op de Vliegveldweg in goede banen. De werkzaamheden duren van 07.45-16.30 uur.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Agenda Raadsadviesvergaderingen

Op woensdag 13 maart en donderdag 14 maart 2019 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergadering vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 28 maart 2019. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 13 maart 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van 31-01-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Financieel tekort Sociaal Domein en oplossingsrichtingen
 • Concept-raadsvoorstel Beschikbaar stellen subsidie stichting speeltuin St. Joseph
 • Concept-raadsvoorstel Gemeentelijke bijdrage in de start van een etappe van de Binckbank tour
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 14 maart 2019

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting raadsadviesvergadering van  31-01-2019
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Concept-raadsvoorstel Werkplan Stichting Duurzaam Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater
 • Concept-raadsvoorstel Treasurystatuut gemeente Meerssen 2019
 • Concept-raadsvoorstel Financieringssystematiek geldleningen/herfinancieringen Wonen Meerssen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk 24 uur vóór de raadsadviesvergadering kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Sleutelkluisje nodig ivm zorg aan huis?
Kies een goedgekeurd exemplaar met politiekeurmerk

Onlangs werden we opnieuw opgeschrikt door berichten in de media dat ouderen slachtoffer zijn geworden van een inbraak en mishandeling. De inbrekers waren binnengekomen door het sleutelkluisje open te breken. Deze sleutelkastjes worden vaak gebruikt door hulpbehoevende mensen, die zorg nodig hebben van bijvoorbeeld de thuiszorg. Kies bij de aanschaf van een sleutelkluisje altijd voor een goedgekeurd exemplaar met politiekeurmerk!

Politiekeurmerk
Het is verstandig bij de aanschaf van een sleutelkluisje te kiezen voor een kluisje dat niet gemakkelijk open te breken is. Op www.politiekeurmerk.nl vindt u kluisjes die goedgekeurd zijn. Laat het kluisje professioneel installeren en hang het zoveel mogelijk uit het zicht.

Ziet u iets verdachts? Bel de politie
De politie adviseert burgers oplettend te zijn bij verdachte situaties en vraagt getuigen en slachtoffers van een inbraak direct 112 te bellen. Zo kan de politie meteen tot actie overgaan en daders op direct (op heterdaad) aanhouden. Bent u getuige geweest van een inbraak? Beschikt u over informatie die mogelijk waardevol is voor de politie? Meld deze informatie dan bij de politie via telefoon 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Bij spoed: bel 112.

---

Verkeersmaatregelen bij bruggen Julianakanaal

In opdracht van Rijkswaterstraat plaatst Istema Elektro binnenkort marifoonmasten langs het Julianakanaal. Voor het plaatsen van de masten zijn verkeersmaatregelen nodig  ter hoogte van de bruggen bij Bunde, Elsloo en Stein. Op 13 maart 2019 wordt tussen 9.30-15.30 uur ter hoogte van de bruggen een rijstrook afgesloten. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Limburg
Adressen stemlokalen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.

Nummer / Aanduiding stembureau / Adres stembureau

1 - Gemeentehuis (Bestuurscentrum), Markt 50 Meerssen
2 - Zorgcentrum Beukeloord, Gasthuisplantsoen 1 Meerssen
3 - Gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 Meerssen
6 - Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 Rothem
12 - Scoutinggebouw Bunde, Kloosterweg 55 (Heiveldcomplex) Bunde
13 - Zorgcentrum De Wilgenhof, Wilgenlaan 1 Bunde
14 - Zalencentrum De Auw Kerk, Burchtstraat 2 Bunde
15 - Woonbegeleidingscentrum  Aan de Pas, Pasweg 9 Bunde
16 - Café De Gäöllenaer, Hulserstraat 77 Geulle
17 - Zorgcentrum Ave Maria, Hussenbergstraat 21 Geulle
21 - Gemeenschapshuis D'n Huppel, Dorpstraat 1 Ulestraten
22 - Basisschool De Triangel, Kasteelstraat 22 Ulestraten

De stemlokalen met  zijn toegankelijk voor mindervaliden. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs meenemen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen)

---

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Limburg
Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Limburg. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. Het is ook mogelijk een kiezerspas aan te vragen via www.meerssen.nl (Bestuur & Organisatie -> Verkiezingen).
 • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Monderlinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 • Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen)

---

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Limburg
Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het is ook mogelijk een schriftelijke volmacht aan te vragen via www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen).
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 • De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
 • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Informatie: Team Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl. Zie ook www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen)

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanbrengen van een luifel, De Damiaan 1, 6231 RD Meerssen (ontvangen 22 februari 2019);
 • het realiseren van een tijdelijke sparing in de wand t.b.v. het plaatsen van een dieselopslagtank, IJzerenkuilenweg 25, 6231 AA Meerssen (ontvangen 22 februari 2019);
 • het legaliseren van een overkapping op het dakterras, Klinkenberg 83a, 6231 BB Meerssen (ontvangen 22 februari 2019);
 • het realiseren van een milieu neutrale verandering van het bedrijf, Meerstraat 44, 6241 ND Bunde (ontvangen 26 februari 2019);
 • het herinrichten van het terrein door middel van keerelementen en het ophogen van de achterzijde van het terrein, Kasennerweg 1, 6241 NL Bunde (ontvangen 26 februari 2019);
 • het plaatsen van hekwerken, poorten en  vlaggenmasten, Meerstraat 34, 6241 ND Bunde (ontvangen 26 februari 2019);
 • het realiseren van een uitbouw aan de woning en aanpassing van de garage, Beukenlaan 81, 6241 AJ Bunde (ontvangen 26 februari 2019);
 • het realiseren van een bijgebouw, Geulstraat 63, 6241 NA Bunde (ontvangen 27 februari 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van een trafo station, Pletsstraat 1, 6241 CM Bunde (ontvangen 11 februari 2019);
 • het verwijderen van asbest, Humcoven 1, 6235 NE Ulestraten, (ontvangen 21 februari 2019);
 • het verwijderen van asbest, Burgemeester Murisstraat 34, 6231 GK Meerssen (ontvangen 27 februari 2019).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het verbreden van een inrit, Geulstraat 1, 6241 NA Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het realiseren van een carport en een overkapping, Pastoor Kengenstraat 10, 6243 BV Geulle (verzonden 27 februari 2019);
 • het kappen van twee bomen, Korte Raarberg 50, 6231 KR Meerssen (verzonden 28 februari 2019);
 • het kappen van een boom, Dorpstraat 20, 6235 AD Ulestraten (verzonden 28 februari 2019);
 • het realiseren van een extra slaapkamer op de garage, Pastoor Aert van Coelmontstraat 12, 6231 JC Meerssen (verzonden 28 februari 2019);
 • het legaliseren van een speelhuisje, tuinmuur en houtberging, Geulstraat 47, 6241 NA Bunde (verzonden 6 maart 2019);
 • het aanleggen van een inrit, Weert 93, 6241 GS Bunde (verzonden 8 maart 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 13 maart 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen