Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 11 - 11 maart 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 11 - 11 maart 2020

Gepubliceerd op: 10 maart 2020 14:30

Gemeentepagina: week 11
Datum: 
woensdag 11 maart 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

UITNODIGING
Informatieavond inrichting Sint Catharinastraat

Op 1 mei 2019 zijn tijdens een informatiebijeenkomst schetsontwerpen gepresenteerd voor een nieuw wegprofiel van de Sint Catharinastraat in Ulestraten. Tijdens deze informatiebijeenkomst konden omwonenden, buurtbewoners en ondernemers meedenken, werden diverse knelpunten benoemd en oplossingssuggesties aangedragen. De opmerkingen die tijdens deze bijeenkomst zijn gemaakt, zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Sint Catharinastraat. Dit voorlopige ontwerp presenteren wij op woensdag 25 maart aan u tijdens een informatiebijeenkomst.

Uitnodiging informatieavond
Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 25 maart in de zaal van café De Notenbalk, Sint Catharinastraat 12 in Ulestraten. Aanvang 19.30 (tot ca. 21.00 uur). Tijdens de bijeenkomst presenteren wij het voorlopige ontwerp. Er is uiteraard gelegenheid om vragen te stellen, suggesties in te brengen en informatie te delen. Medewerkers van de Gemeente Meerssen en externe bureaus zijn aanwezig om u te informeren, uw vragen te beantwoorden en uw suggesties te ontvangen. U bent van harte welkom!

Even aanmelden
Voor de organisatie van deze informatiebijeenkomst is het belangrijk dat we vooraf weten hoeveel personen we kunnen verwachten. Meld u daarom even aan vóór woensdag 18 maart als u bij de bijeenkomst aanwezig bent. Dat kan via ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043 of via e-mail: info@meerssen.nl.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Vooruitlopend op de nieuwe inrichting van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat zijn in de afgelopen drie maanden al diverse zaken opgepakt. Wat hebben we tot nu toe gedaan?

 • Op de weg van Ulestraten naar Schimmert is vanaf de gemeentegrens de maximumsnelheid teruggebracht van 80 km/uur naar 60 km/uur.
 • In Humcoven is vanaf kombord Ulestraten tot kombord Meerssen de maximumsnelheid teruggebracht van 80 km/uur naar 60 km/uur.
 • Er is een 30 km-zone gerealiseerd binnen de komgrenzen van Ulestraten.
 • De voorrangssituatie in de Sint Catharinastraat is gewijzigd om de snelheid van het doorgaand verkeer in deze straat af te remmen. Rechts heeft voorrang gekregen.
 • In de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat zijn tijdelijke snelheidsremmers geplaatst in de vorm van zogenaamde straatjuweeltjes.
 • Er is een bouwteam gevormd voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Er is een Verkeersbesluit opgesteld voor een vrachtwagenverbod binnen de kern Ulestraten (met uitzondering van bestemmingsverkeer).
 • Er zijn voorbereidingen getroffen voor het verrichten van bodem- en milieukundige onderzoeken in de Sint Catharinastraat. Dit is nodig voor verdere planvorming.

Met name de plaatsing van de straatjuweeltjes in de Sint Catharinastraat heeft geleid tot vele reacties en protesten van inwoners van Ulestraten (vooral van bewoners van de Sint Catharinastraat en de Pastoor van Eijsstraat). Naar aanleiding van die reacties zijn inmiddels ook weer enkele straatjuweeltjes weggehaald. Duidelijk mag zijn dat het ook voor de gemeente een zoektocht is wat werkt, wat uitvoerbaar is en welk draagvlak onder inwoners daarvoor is. De veiligheid van álle verkeersdeelnemers, alsook de veiligheid van en de leefbaarheid voor de bewoners van de Sint Catharinastraat en Pastoor van Eijsstraat moeten daarbij wat ons betreft voorop te staan.

Planning
Uitgangspunt is om in het voorjaar 2020 te starten met de (gefaseerde) uitvoering van de werkzaamheden. Over de exacte uitvoeringsdata informeert aannemer BLM u te zijner tijd.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Inloopbijeenkomst werkzaamheden Pletsstraat Bunde

De Gemeente Meerssen, Ingenieursbureau Kragten en BLM Wegenbouw werken samen in bouwteam verband aan de herinrichting van de Pletsstraat in Bunde. Deze herinrichting is onder andere nodig om de verkeersveiligheid bij het kruispunt met de Vliegenstraat te verhogen. De Pletsstraat wordt aangepast in het gebied tussen de Kalverhof en de Patronaatstraat.

Welke werkzaamheden worden verricht?

 • De Pletsstraat wordt ingericht als 30 km-zone.
 • De verkeersveiligheid bij het kruispunt met de Vliegenstraat wordt vergroot.
 • Fietsstroken worden aangelegd.
 • De voetpaden en rijbaan worden vernieuwd.
 • Verkeer van rechts krijgt voorrang.

Wanneer worden deze werkzaamheden verricht?
De werkzaamheden staan gepland vlak na Pasen (week 16). Het project duurt ongeveer 10 weken.

Afsluiting
Vanwege de werkzaamheden wordt de Pletsstraat voor een bepaalde tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Woningen en bedrijven blijven zoveel mogelijk bereikbaar.

Uitnodiging inloopbijeenkomst
De Gemeente Meerssen en BLM Wegenbouw nodigen u uit voor een inloopavond op woensdag 18 maart 2020 in café De Vos, Vliegenstraat 56 in Bunde. De inloopbijeenkomst duurt van 19.00-20.30 uur. Tijdens deze avond informeren wij u over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingen.

Bouwkundige vooropname
Voor de start van de werkzaamheden stellen wij aanwonenden in de gelegenheid een bouwkundige vooropname van hun woning te laten uitvoeren. Zij ontvangen hierover binnenkort een brief van Quattro Expertise.

BLM Wegenbouw App
Berichten over het project Pletsstraat Bunde zet de aannemer ook in de BLM Wegenbouw App. Wilt u het project op deze manier volgen? Download dan de app in de Appstore voor IPhone of Playstore voor Android toestellen.

---

Werkzaamheden Meerssen-Centrum: Beekstraat & Stationstraat

Begin februari zijn de werkzaamheden van fase 2 van project Overkluizing Watervalderbeek begonnen: de aanleg van een nieuw ondergronds beektracé door het onderste deel van de Beekstraat (tussen Gasthuisstraat-Bunderstraat) en de Stationstraat (tussen Bunderstraat-brillenzaak/opticien). Deze straten zijn afgesloten voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden moeten half april klaar zijn. Wat is er vorige week gebeurd en wat staat er deze week op de planning?

Wat is vorige week gebeurd?
Vorige week zijn de meeste knelpunten op het gebied van kabels en leidingen verholpen. In de periode na carnaval zijn diverse gasleidingen aangepast. Inmiddels zijn de straatklinkers in de Stationstraat opgebroken, zodat we hier kunnen starten met het leggen van de buis.

Wat staat deze week op de planning?
Het gedeelte Beekstraat is vrijwel klaar. Volgende week starten we met het bestraten van dit gedeelte. Dat gaat enkele weken duren. Gelijktijdig leggen we in de Stationstraat de buis voor het ondergrondse tracé van de Watervalderbeek. Dit duurt naar verwachting een week of twee.

Informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale projectpagina op www.meerssen.nl (Projecten -> Overkluizing Watervalderbeek).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor:

 • het veranderen van het bedrijf Asbury Carbons, Meerstraat 20, 6241 ND Bunde.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzagetermijn: van 11-03-2020 t/m 21-04-2020.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Verkeersbesluit

Betreft: het aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto's met gebruik van de laadpaal op de volgende locaties:

 1. Kruisberg 16, Meerssen
 2. Pastoor Nicolaus de Reimsstraat 46, Meerssen

Maatregelen die daartoe getroffen worden: door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van twee parkeerplaatsen op de parkeerhavens op de Kruisberg (aan de overkant van huisnummer 16) en twee parkeerplaatsen op de Pastoor Nicolaus de Reimsstraat (ter hoogte van huisnummer 46).
Toelichting: Bovengenoemde straten zijn in beheer bij de gemeente Meerssen. De gemeente Meersen wil het elektrisch vervoer bevorderen. De belangrijke voordelen van elektrische auto's zijn dat zij geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk zijn voor het milieu. Bovendien zijn elektrische auto's stiller en veroorzaken minder stank. Daarom laat de gemeente parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen inrichten. Hiervoor worden standaard twee parkeerplaatsen gereserveerd.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. U kunt een digitale versie opvragen via info@meerssen.nl of via telefoon 14 043.
Inzage en reactietermijn: van 10-03-2020 t/m 21-04-2020.
Wie kan een reactie indienen: eenieder, schriftelijk/per mail, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen of info@meerssen.nl.
Opmerking: dit verkeersbesluit is officieel bekendgemaakt in de Staatscourant (www.staatscourant.nl). Dit is een aanvullende kennisgeving.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen

Betreft: de publicatie van het Benoemingsbesluit van de "Toezichthouder/Handhaver bouwen, werkzaam in de gemeente Meerssen" als toezichthouder Basisregistratie personen (BRP). Het betreft de aanwijzing van toezichthouders ingevolge artikel 4.2 Wet BRP inzake het toezicht op de naleving van de verplichtingen genoemd in deze wet. Het gaat daarbij om de aanpak van adresfraude en de verbetering van de kwaliteit van de Basisregistratie personen. (BRP).
Waar ter inzage: deze benoeming is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 11 maart 2020. Dit is een aanvullende kennisgeving. De papieren stukken liggen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning, Moorveldsberg 130, 6243 CX Geulle (ontvangen 19 februari 2020);
 • het kappen van twee bomen, Brommelen 10, 6243 CP Geulle (ontvangen 26 februari 2020);
 • het plaatsen tuinkas in de tuin, Geulderlei 3, 6243 NG Geulle (ontvangen 22 februari 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het realiseren van een vrijstaande woning, Boschweg 1, 6241 EL Bunde.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom, Klinkenberg ongenummerd, 6231 BD Meerssen (verzonden 4 maart 2020);
 • het kappen van zes bomen, Stationstraat 42, 6231CM Meerssen (verzonden 5 maart 2020);
 • het realiseren van een Bed & Breakfast, Westbroek 28a, 6243 CG Geulle (verzonden 5 maart 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 11 maart 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen