Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 08 - 24 februari 2016

Gepubliceerd op: 23 februari 2016 09:00

Weeknummer: 08
Datum: woensdag 24 februari 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Attentie, buurtpreventie!

Op dit moment zijn er binnen de gemeente Meerssen zeven buurtpreventieteams werkzaam. Doel van een buurtpreventieteam is het creëren van een veiliger gevoel in de buurt door samen alert te zijn op vreemde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onbekende personen die zich verdacht gedragen in de buurt van woningen, winkels etc. In verdachte situaties kunnen de bewoners elkaar met een buurt-app waarschuwen. Alle buurtpreventieteams binnen de gemeente Meerssen werken met een dergelijke app.

Burgerinitiatief
Buurtpreventie is een burgerinitiatief. De verantwoordelijkheid voor de organisatie en het beheer van de buurt-app ligt bij de deelnemers aan de buurt-app. Waar nodig zal de gemeente Meerssen een en ander faciliteren. Denk hierbij aan het beschikbaar stellen of huren van vergaderruimten en de aanschaf van de buurtpreventie waarschuwingsborden.

Deelnemen aan de buurtpreventieteams
De buurtpreventieteams zijn nog volop in ontwikkeling. Op verzoek van de buurtpreventieteams publiceert de gemeente Meerssen de zeven verschillende teams met bijbehorende contactpersonen. Wilt u ook graag deelnemen aan het buurtpreventieteam in uw buurt en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de betreffende contactpersoon.

Buurtpreventieteams en contactpersonen

 1. Buurtpreventieteam Proostenbuurt proostenbuurtmeerssen@gmail.com
 2. Buurtpreventieteam Blockhuijsstraat buurtjes mokum0508@home.nl
 3. Buurtpreventieteam Court Pendustraat en omgeving p.michalides@kpnplanet.nl
 4. Buurtpreventieteam Geulle Boven en Beneden tis@home.nl
 5. Buurtpreventieteam Bunde Centrum expowhatsapp@gmail.com
 6. Buurtpreventieteam Rothem rene.gerards@home.nl
 7. Buurtpreventieteam Sjietecoven pramakers@ziggo.nl

Meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Deze week valt de aanslag gemeentelijke belastingen in de brievenbus

Deze week ontvangen burgers en bedrijven in onze gemeente het gecombineerde aanslagbiljet met daarop gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. Ook de nieuwe WOZ-waarde vindt u op dit aanslagbiljet. De afzender van dit biljet is BsGW, Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. BsGW verzorgt de uitvoering van de belastingen voor uw gemeente en uw waterschap. Met al uw vragen over de gemeentelijke belastingen, de WOZ-waarde en de waterschapsbelastingen kunt u terecht bij BsGW.

BSgW-logo

Wilt u uw aanslagbiljet digitaal ontvangen?
U ontvangt het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen van BsGW tot nog toe schriftelijk, per post. Steeds meer mensen activeren echter hun account op MijnOverheid.nl. Daardoor ontvangen zij het aanslagbiljet niet meer schriftelijk, maar digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld.

Digitale verzending biedt vele voordelen: uw gegevens in MijnOverheid zijn veilig, altijd beschikbaar en u en wij besparen op kosten. U levert daardoor een positieve bijdrage aan een beter milieu. Ervaar het zelf en activeer uw account met uw DigiD op MijnOverheid.

Let op: controleer regelmatig uw berichtenbox op MijnOverheid als u zich hiervoor heeft aangemeld. U ontvangt namelijk geen papieren aanslag meer. Dit is met name van belang als u geen gebruik maakt van de automatische incasso en zelf het aanslagbedrag overmaakt. U kunt uw account op Mijn Overheid ook zo instellen dat u een e-mailbericht ontvangt, zodra er nieuwe post is in uw Berichtenbox op MijnOverheid.

Wachttijd aan de telefoon? Regel uw belastingzaken online
Omdat BsGW in dertig gemeenten in Limburg aanslagen bezorgd in de laatste week van februari, kan het erg druk zijn aan de telefoon bij BsGW. Het advies is dan ook om niet te bellen, maar digitaal te reageren. De website van BsGW kent geen wachttijden.

Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. Log in met uw Digid. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen, automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien, een kwijtscheldingsformulier aanvragen en veel meer zaken digitaal regelen.

Wilt u desondanks telefonisch contact, houd dan rekening met mogelijke wachttijden of bel enkele dagen later nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt. U kunt via de telefoon ook formulieren bestellen zonder tussenkomst van een medewerker, 24 uur per dag 7 dagen per week.

Heeft u vragen over uw aanslag Gemeentelijke Belastingen?
Voor alle vragen over uw aanslag gemeentelijke belastingen moet u contact opnemen met de BsGW, telefoon 088-8420420 (lokaal tarief). Of raadpleeg de website www.bsgw.nl. De medewerkers van BsGW zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

---

Wilt u een melding openbare ruimte doen buiten kantoortijden?
Per 1 maart 2016: bel 043 - 3 50 53 45

Per 1 maart 2016 is er een nieuw telefoonnummer voor 'meldingen openbare ruimte buiten kantoortijden'. Per die datum kunt u terecht bij de Meldkamer Maastricht-Heuvelland (Stadsbeheer Maastricht in de Beatrixhaven). De medewerkers van de meldkamer bepalen op basis van een vast protocol welke meldingen meteen moeten worden opgepakt en welke meldingen tot de volgende dag kunnen wachten. Alle meldingen worden afgehandeld door de gemeente Meerssen (buiten kantoortijden: wachtdienst).

Een melding doen binnen kantooruren? Vragen naar aanleiding van dit bericht?
U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Landelijk Referendum 2016
Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Schriftelijke aanvraag

 1. Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. Mondelinge aanvraag

 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 5 april 2016, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd;
 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.
Meer informatie:
bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, telefoon 14 043.

---

Landelijk Referendum 2016
Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 22 februari 2016 als kiezer zijn geregistreerd.
 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. Machtiging door overdracht van de stempas

 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Meer informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, telefoon 14 043.

---

Landelijk Referendum 2016
Stemmen per brief

De burgemeester van Meerssen brengt het volgende ter openbare kennis: Voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 is het voor inwoners van de gemeente Meerssen, die op de dag van de stemming in het buitenland zijn, mogelijk om hun stem uit te brengen per brief. Daarbij is het volgende van toepassing:

 1. Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om per brief te mogen stemmen.
 2. Het verzoekschrift, moeten uiterlijk woensdag 9 maart 2016 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd.
 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt het verzoek door gestuurd naar de burgemeester van 's-Gravenhage.
 5. De burgemeester van 's-Gravenhage zorgt er voor dat tijdig de stembescheiden worden verzonden naar het door de kiezer opgegeven adres in het buitenland.

Bij de gemeente zijn formulieren (model M3 / Wrr62) beschikbaar, waarmee men kan verzoeken om per brief aan de stemming deel te nemen.
Meer informatie: bureau Verkiezingen, Markt 50 Meerssen, telefoon 14 043.

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het legaliseren van een dierenverblijf, Heideweg ongenummerd Meerssen (ontvangen 4 februari 2016);
 • het vergroten van de woning t.b.v. kapsalon, Processieweg 15, 6243 BB Geulle (ontvangen 5 februari 2016);
 • het kappen van populieren opstand, Westbroek ongenummerd Geulle, kadastraal bekend Geulle sectie B 4100 (ontvangen 17 februari 2016);
 • het verbouwen en uitbreiden van het woon-/winkelpand, Stationstraat 16, 6231CL Meerssen (ontvangen 15 februari 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het plaatsen van een reclamezuil, Kruisberg 56, 6231 RK Meerssen (verzonden 12 februari 2016);
 • het legaliseren van 7 vakantiehuisjes, recreatieruimte en zwembad, Hulserstraat 35, 6243 BK Geulle (verzonden 17 februari 2016);
 • het verbouwen van de woning, Pastoor Nicolaus de Reimsstraat 49, 6231 HJ Meerssen (verzonden 19 februari 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 014 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Kennisgeving grondexploitatieovereenkomsten

Betreft: burgemeester en wethouders van Meerssen maken op grond van artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015, de navolgende overeenkomsten zijn aangegaan met de betrokken perceeleigenaren:

 • Andreas Sauerlaan 4, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen;
 • Cazenderstraat 16, Meerssen inzake het legaliseren van een paardenstal en een hekwerk;
 • Gank 7, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning;
 • Genzon 46, Ulestraten inzake het legaliseren van een paardenstal en een loods;
 • Holstraat 154, Meerssen inzake het bouwen van een stal;
 • Hulserstraat 35, Geulle inzake het legaliseren van een viertal woningen/appartementen;
 • Lange Raarberg ongenummerd, Meerssen (kadastraal perceel Meerssen L237+L260) inzake het legaliseren van een paardenstal;
 • Lange Raarberg ongenummerd, Meerssen (kadastraal perceel Meerssen L238) inzake het legaliseren van een paardenstal;
 • Lange Raarberg ongenummerd, Meerssen (kadastraal perceel Meerssen L253) inzake het legaliseren van een paardenstal en een stalling/berging;
 • Vliegveldweg ongenummerd, Meerssen (kadastraal perceel Meerssen, K408) inzake het legaliseren van een stal/berging en een aantal hekwerken;
 • Vliek 25, Ulestraten inzake het legaliseren van een tweetal stalletjes en het legaliseren van een tweetal uitbreidingen van bestaande stalletjes;
 • Vliek 32a, Ulestraten inzake het legaliseren van een bedrijfswoning;
 • Westbroek 5a, Geulle inzake het legaliseren van een recreatiewoning en een stalling/berging.

Ter inzage: een zakelijke beschrijving van voornoemde overeenkomsten ligt vanaf 25 februari 2016 ter inzage.
Waar ter inzage: op afspraak bij de afdeling Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: het indienen van zienswijzen of het maken van bezwaar is niet mogelijk.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 24 februari 2016
Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina