Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 07 - 15 februari 2017

Gepubliceerd op: 14 februari 2017 14:25

Weeknummer: 07
Datum: woensdag 15 februari 2017

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Meedenkbijeenkomst verbetering verkeersveiligheid Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat-Pasweg

In 2013 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. In dit plan is de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat opgenomen als verkeersonveilige situatie. Het gemeentebestuur wil dit kruispunt veiliger maken. In mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten om het perceel Pletsstraat 44 aan te kopen. De gemeenteraad heeft toen tevens geld beschikbaar gesteld voor verkeersveiliger maken van de Pletsstraat en de kruisingen met de Vliegenstraat en Roggeveldstraat en de aansluiting op de Pasweg.

Uitnodiging meedenkbijeenkomst
Op woensdag 22 februari 2017 vindt een meedenkbijeenkomst plaats in Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde. Aanvang 19.00 uur (zaal open om 18.45 uur). Tijdens deze bijeenkomst willen wij samen met omwonenden, buurtbewoners en ondernemers knelpunten inventariseren en verbetersuggesties krijgen om de verkeersveiligheid bij de kruising Pletsstraat-Vliegenstraat-Roggeveldstraat en de aansluiting op de Pasweg te verbeteren. Er worden dus geen schetsontwerpen of plannen gepresenteerd!  Wij horen graag de knelpunten die u ervaart en uw verbetersuggesties. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar!

Knelpunten & verbetersuggesties
U kunt uw knelpunten en verbetersuggesties ook alvast mailen naar info@meerssen.nl of per brief kenbaar maken (Gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen).

Vragen?
Neem dan contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

BSGW logo
Laatste week van februari ontvangt u de belastingaanslag

De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28 februari een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen 2017. Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor beide belastingen. Een aantal burgers en bedrijven ontvangt de aanslag later in het jaar. Deze belastingen betaalt u aan BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Digitaal aanslagbiljet
Wilt u uw aanslagbiljet digitaal ontvangen, meld u dan aan bij MijnOverheid. Steeds meer mensen activeren hun account op MijnOverheid.nl. Daardoor ontvangen zij het aanslagbiljet niet meer schriftelijk, maar digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid. Aanmelden is snel en eenvoudig geregeld. Om te registreren of in te loggen heeft u enkel uw DigiD nodig. Na de registratie kunt u direct gebruikmaken van de Berichtenbox. Zodra het aanslagbiljet in de Berichtenbox staat wordt dit via een e-mail bericht gemeld. Hiervoor moet u dan wel uw e-mailadres registreren bij MijnOverheid.

Registreer u vóór 15 februari op de Berichtenbox inMijnOverheid. U ontvangt het aanslagbiljet 2017 dan nog digitaal. Bent u al geregistreerd voor de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt het aanslagbiljet voor 2017 en verdere jaren dan digitaal.

Digitaal WOZ-bezwaar, sneller antwoord
Als u het niet eens bent met een opgelegde belastingaanslag of WOZ-beschikking, kunt u rechtstreeks bezwaar maken bij BsGW. Iedereen die voor 15 april digitaal bezwaar maakt via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl, krijgt snel antwoord. Bezwaren die via post of via zogenaamde WOZ-bureaus worden ontvangen hebben een langere afdoeningstermijn en zullen later beantwoord worden.

Wachttijd aan de telefoon? Regel uw belastingzaken online
Omdat in dertig gemeenten in Limburg aanslagen bezorgd worden in de laatste week van februari, kan het erg druk worden aan de telefoon bij BsGW. Het advies is dan ook om niet te bellen, maar digitaal te reageren via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl. De website van BsGW kent geen wachttijden!

Wilt u desondanks telefonisch contact, houd dan rekening met mogelijke wachttijden of bel enkele dagen later nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.

Informatie
Internet: www.bsgw.nl
Belastingtelefoon BsGW: telefoon 088-8420420

---

Carnaval
Bestuurscentrum gesloten met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 27 februari en dinsdag 28 februari 2017.

Aangifte geboorte & overlijden / vermissing identiteitsbewijzen
Op carnavalsmaandag 27 februari is de Burgerlijke Stand uitsluitend voor aangifte geboorte & overlijden geopend van 09.00-10.00 uur. U kunt dan ook terecht voor het melden van vermissing van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Blauw Sjuut meert aan in de gemeente Meerssen

Op woensdag 22 februari 2017 meert het Gilde van de Blauw Sjuut weer aan in de gemeente Meerssen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz zal de bemanning van de Sjuut welkom heten in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat10 in Meerssen. Aanvang 14.30 uur. Drankjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip. U bent allemaal van harte welkom!

Sleuteloverdrachten

Tijdens de drie dolle dagen van Vastelaovend wordt de gemeente Meerssen geregeerd door diverse hooglustige Prinsenparen. De stadssleutels worden op zaterdag 25 februari en zondag 26 februari 2017 tijdens de Sleuteloverdrachten uitgereikt door burgemeester en/of wethouders. Tijdstippen van de sleuteloverdrachten treft u aan op www.meerssen.nl.

Zaterdag 25 februari 2017

Carnavalsvereniging De Bokkerieërs
Plaats: Harmoniezaal te Geulle. Aanvang: 18.11 uur
Uitreiking door wethouder Berry van Rijswijk

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj
Plaats: Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. Aanvang: 18.00 uur
Uitreiking door burgemeester  Mirjam Clermonts-Aretz
Drankjes verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

Carnavalsvereniging De Kuutebieters
Plaats: Walk Inn in Ulestraten. Aanvang 20.00 uur
Uitreiking door wethouder Désirée Cortenraede

Zondag 26 februari 2017

Carnavalsvereniging De Koeleköpkes
Plaats: Pastoor Geelenplein/de Koel in Rothem. Aanvang na afloop van de H. Mis: 10.45 uur.
Uitreiking door wethouder Désirée Cortenraede

Carnavalsvereniging De Havermennekes
Plaats: Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Aanvang: 11.11 uur
Uitreiking door wethouder Désirée Cortenraede

Belangstellenden zijn van harte welkom

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Meldingen Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor :

 • het starten van het bedrijf DHL International B.V., Bamfordweg 1, 6235 NS Ulestraten;
 • het starten van het bedrijf Haan Industrial Services B.V., Weerterveld 20, 6231 ND Meerssen.

Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving behoren. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijze indienen.
Inzage: van 15-02-2017 t/m 28-03-2017.
Waar ter inzage: op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het bouwen van een muur (erfafscheiding), Sint Josephstraat 50, 6231 EE Meerssen (ontvangen 2 februari 2017);
 • het realiseren van een hondentrimsalon, Oostbroek 11, 6243 CA Geulle (ontvangen 7 februari 2017);
 • het verbreden van de oprit, Dorpstraat 36, 6235 AD Ulestraten (ontvangen 6 februari 2017);
 • het plaatsen van reclame op de gevel en plaatsen vlaggenmasten, Weerterveld 10, 6231 ND Meerssen (ontvangen 3 februari 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • het slopen van de oude aanbouw en schuur, Pasweg 21, 6241 CT Bunde (ontvangen 6 januari 2017).

Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van twee populieren (noodkap), kadastraal perceel A4977 nabij Brugweg in Geulle (verzonden 9 februari 2017);
 • het verlengen van de instandhouding van de tijdelijke romneyloods tot uiterlijk 1 september 2017, Genzonweg ongenummerd (verzonden 10 februari 2017).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 15 februari 2017
Burgemeester en Wethouders van Meerssen