Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 06 - 6 februari 2019

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 06 - 6 februari 2019

Gepubliceerd op: 05 februari 2019 11:00

Gemeentepagina: week 06
Datum: woensdag 6 februari 2019

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Ontwerpbestemmingsplan In 't Riet ter inzage

Het gebied (inclusief de gebouwen) van gemeenschapshuis de Kleiaove, de gymzaal en de voormalige basisschool In 't Riet in Geulle krijgt een andere invulling. De gemeente Meerssen sloot hiervoor in maart 2018 een overeenkomst met maatschappelijk ondernemer Rendiz BV, die voor project In 't Riet samen met Zorg & Co. een aparte onderneming opricht: In het Riet BV. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt.  Vanaf 7 februari ligt het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet voor iedereen ter inzage.

Wat houdt het project in?
Het voormalig schoolgebouw zal worden omgevormd tot een multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten. In het project ontstaat een unieke combinatie van deze functies. Voor de inhoudelijke invulling van het project is Zorg & Co., een zorginstelling, verantwoordelijk.

In het voormalige schoolgebouw van basisschool In 't Riet komen acht zorgappartementen, twee logeerkamers en een woonkamer voor ouderen met dementie. Dit is 24-uurs zorg in een besloten omgeving. Er komt een horecavoorziening met terras aan de parkzijde. In deze voorziening komen mensen met een arbeidsbeperking te werken, waardoor invulling wordt gegeven aan de Participatiewet. In het voormalige schoolgebouw komen bovendien maatschappelijke ruimtes voor de heemkundevereniging, bejaardenvereniging, andere verenigingen en/of particulieren, een dagbestedingsruimte en kookstudio.

Op het terrein tussen het schoolgebouw en de Kleiaove komen 18 woonunits voor echtparen en alleenstaanden met een zorgindicatie, mensen met een GGZ indicatie, jongeren met zorgondersteuningsvraag en noodopvang.

Het gebouw van de Kleiaove zal gebruikt worden door o.a. Scouting Geulle en andere verenigingen / organisaties. Voor de gymzaal wordt nog een hoofdgebruiker gezocht  voor bijvoorbeeld trainingen, fysio, etc. .

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan In 't Riet ligt van 7 februari t/m 20 maart 2019 voor iedereen op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC). Bel voor het maken van een afspraak telefoon 14 043. U kunt de stukken ook inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP2003-ON01. Tijdens bovengenoemde periode kunt u zienswijzen indienen. Meer informatie: zie de openbare bekendmakingen elders op deze pagina.

Uitnodiging Informatiebijeenkomst
Op woensdag 20 februari 2019 organiseren de initiatiefnemers en gemeente Meerssen een informatiebijeenkomst over het project In 't Riet. Aanvang 19.15 uur in gemeenschapshuis De Kleiaove, Andreas Sauerlaan 11 in Geulle (zaal open 19.00 uur). De initiatiefnemers lichten het plan toe en uiteraard is er alle gelegenheid vragen te stellen. Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan even aan via e-mail: info@meerssen.nl of telefoon 14 043.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Mantelzorgcompliment
Vraag voor 1 april het Mantelzorgcompliment aan

Ook dit jaar wilt de gemeente Meerssen een bedankje voor uw mantelzorger mogelijk maken in de vorm van het mantelzorgcompliment. Voor hun geweldige inzet stellen wij dit jaar eenmalig 150 euro beschikbaar in de vorm van VVV-bonnen. U kunt het mantelzorgcompliment aanvragen tot 1 april 2019.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.meerssen.nl. Geen internet? Neem dan op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur contact op met het Sociaal Team van de gemeente Meerssen, tel. 14 043 (kies optie 2). Zij sturen u dan het formulier per post toe.

---

Jeugdlintje
Wie verdient een Jeugdlintje?

De gemeente Meerssen spreekt graag haar waardering uit voor jongeren die zich belangeloos inzetten voor onze samenleving. Daarvoor is het 'Jeugdlintje' in het leven geroepen. Kent u iemand die een Jeugdlintje verdient? Nomineer hem/haar vóór 1 maart 2019. Kijk voor meer informatie en het voorstelformulier op www.meerssen.nl.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente Meerssen, telefoon 14 043. E-mail: bestuurssecretariaat@meerssen.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het aanleggen van een  rookgaskanaal aan de buitengevel, Putstraat 10, 6235 NN Ulestraten (ontvangen 23 januari 2019);
 • het aanleggen van een blusvijver en een IBA, Genzonweg 4, 6235 NG Ulestraten (ontvangen 23 januari 2019);
 • het renoveren van het dak, Pastoor Dominicus Hexstraat 15, 6231HE Meerssen (ontvangen 24 januari 2019);
 • het verbouwen van de shop, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (ontvangen 25 januari 2019);
 • het legaliseren van een overkapping, aanbouw en tuinhuis, Gansbaan 35, 6231 LM Meerssen (ontvangen 25 januari 2019);
 • het realiseren van een carport en een overkapping, Pastoor Kengenstraat 10, 6243 BV Geulle (ontvangen 29 januari 2019).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Sloopmelding:
Melding op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit voor:

 • Het verwijderen van asbest, Heirweg 17, 6243 AC Geulle (ontvangen 16 januari 2019);
 • Het verwijderen van asbest, Burgemeester Honéestraat  1, 6231 GT Meerssen (ontvangen 17 januari 2019);
 • Het verwijderen van asbest, Burgemeester Murisstraat 34, 6231 GK Meerssen (ontvangen 22 januari 2019);
 • Het verwijderen van asbest, Weert 78, 6231 SB Meerssen (ontvangen 25 januari 2019);
 • Het verwijderen van asbest, Bunderstraat 202, 6231 EN Meerssen (ontvangen 15 januari 2019).
 • Het betreft een melding ten behoeve van een sloopvoornemen waarvoor op grond van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht geldt. Deze melding wordt gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Inzage: tot uiterlijk 6 weken na de dag van ontvangst van de melding.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning:
Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de volgende aanvraag:

 • het oprichten van een woning, Eijckerveld ongenummerd (kavel 7) te Ulestraten.

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een boom, Braamstraat 4, 6241 NT Bunde (verzonden 31 januari 2019);
 • het realiseren van een aanbouw, Hekstraat 17, 6235 NK Ulestraten (verzonden 31 januari 2019);
 • het verbouwen van de shop, Maastrichterweg 12, 6231 BK Meerssen (verzonden 1 februari 2019).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het slopen van een schuur, Cruisboomstraat 26, 6243 AM Geulle (ingetrokken 4 februari 2019);

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Melding Wet Milieubeheer

Betreft: melding op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer voor: het starten van het bedrijf Partsupply, Weerterveld 31, 6231 NC Meerssen. Het betreft een verplichte melding ten behoeve van een inrichting op grond van het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen ter bescherming van het milieu, waaronder gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Tegen deze melding kunt u geen bezwaar of zienswijzen indienen.
Inzagetermijn: van 06-02-2019 t/m 20-03-2019.
Waar ter inzage: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (tel. 14 043).
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan In 't Riet eo te Geulle

Betreft: overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 'In 't Riet eo te Geulle'.
Ter inzage legging: Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 7 februari 2019 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan "In 't Riet eo te Geulle" ter inzage ligt. Tevens wordt  in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.
Het plan
Het plan betreft het mogelijk maken van:

 • het verbouwen en/of gebruiksgeschikt maken van de drie accommodaties (gemeenschapshuis, gymzaal en voormalige basisschool) "In 't Riet" tot: multifunctioneel centrum voor zorg-, maatschappelijke, sport-, commerciële, horeca- en/of culturele activiteiten;
 • het (in twee fasen) realiseren van maximaal 18 zorgwoningen met alle daarbij behorende voorzieningen op het terrein gesitueerd tussen het voormalige schoolgebouw en De Kleiaove;
 • het realiseren van maximaal 8 zorgwoningen en 2 respijt/logeerkamers binnen het bestaande casco van het voormalig schoolgebouw;
 • (optioneel) het aanpassen en het beheer van de infrastructuur (wegen en groen) in het project-gebied.

Zakelijke beschrijving realiseringsovereenkomst: het college van B&W heeft met initiatiefnemers een realiseringsovereenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de realisatie van voornoemd plan.Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Zienswijzen: het ontwerpbestemmingsplan, zakelijke beschrijving realiseringsovereenkomst en de bijbehorende stukken liggen van 7 februari t/m 20 maart 2019 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50, 6231 LS Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP2003-ON01. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling (op afspraak) zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.
Informatiebijeenkomst: op woensdag 20 februari 2019, aanvang 19.15 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) vindt in de Kleiaove aan de Andreas Sauerlaan 11 in Geulle een informatiebijeenkomst plaats. Initiatiefnemer zal het plan toelichten en eenieder krijgt de gelegenheid vragen te stellen. Wilt u deelnemen? Wij stellen het op prijs als u zich van te voren even aanmeldt via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Limburg
Stemmen met een Kiezerspas

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Limburg. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.      Schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. U kunt het formulier ook vinden op www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen).
 • Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B.      Mondelinge aanvraag

 • De kiezer dient hiertoe na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij bureau Verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.
 • Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Informatie: bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verkiezing Provinciale Staten en Waterschap Limburg
Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Limburg en de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg op woensdag 20 maart 2019 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A.      Machtiging door schriftelijke aanvraag

 • Bij bureau Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. U kunt het formulier ook vinden op www.meerssen.nl (Politiek & Organisatie -> Verkiezingen).
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B.      Machtiging door overdracht van stempas

 • De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
 • De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
 • Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
 • Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.
Informatie: bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

-------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Zienswijzen
U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 6 februari 2019
Burgemeester en Wethouders van Meerssen