Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 05 - 3 februari 2016

Gepubliceerd op: 02 februari 2016 12:30

Weeknummer: 05
Datum: woensdag 3 februari 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Openingstijden met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari 2016. Op vrijdag 5 februari is het bestuurscentrum vanaf 16.00 uur gesloten.

Aangifte geboorte en overlijden
Het loket Burgerzaken is op carnavalsmaandag 8 februari 2016 uitsluitend voor aangifte van geboorte en overlijden geopend van 09.00-10.00 uur.

Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: KCC, tel. 14 043).

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

---

Désireé Cortenraede benoemd tot wethouder

Op donderdag 28 januari heeft de gemeenteraad vergaderd. Tijdens deze vergadering is mevrouw Désireé Cortenraede (VVD) benoemd tot wethouder van de gemeente Meerssen. Zij volgt Eugène Glimmerveen op. Désireé Cortenraede woont in Bunde en was tot voor kort burgerraadslid voor de VVD.

Benoeming wethouder Désireé Cortenraede

Désireé Cortenraede wordt beëdigd door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Foto: Karel Curvers

---

Kom en denk mee over het lokale veiligheidsbeleid

Meedenkbijeenkomst in De Stip in Meerssen op woensdag 17 februari 2016

De gemeente - met de burgemeester in een coördinerende rol - heeft de regie over de lokale zorg voor openbare orde en veiligheid. Om het lokale veiligheidsbeleid in de komende jaren goed te kunnen invullen, gaat de gemeente een Integraal Veiligheidsplan (IPV) opstellen.

Wat is een Integraal Veiligheidsplan
Met een Integraal Veiligheidsplan kan de gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Hierin krijgen  onder meer aandacht:

 • Een veilige woon- en leefomgeving (bijvoorbeeld overlast, veel voorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstal en eventuele gevoelens van onveiligheid in de eigen leefomgeving).
 • Bedrijvigheid en veiligheid (veilig ondernemen, veilige winkelgebieden, veilig uitgaan en veilige evenementen).
 • Jeugd en veiligheid (voorkomen jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol en drugsgebruik, veiligheid in en om school).
 • Fysieke veiligheid (crisisbeheersing, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen).
 • Integriteit en veiligheid (bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en veilige publieke taak).

Uitnodiging meedenkbijeenkomst
Bij de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan willen wij overeenkomstig de wens van de gemeenteraad ook graag uw mening horen. Uw kennis over de eigen leefomgeving zal een waardevolle bijdrage vormen bij het opstellen van het nieuwe IVP. Wij nodigen u daarom graag uit  voor een meedenkbijeenkomst over de invulling van het lokale veiligheidsbeleid op woensdag 17 februari 2016, aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dominicus Hexstraat 10 in Meerssen.

Vragen?
Met eventuele vragen kunt u terecht bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, telefoon 14 043. E-mail info@meerssen.nl.

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,
Het Gemeentebestuur

---

Afvalinzameling carnaval

In verband met carnaval is de inzameling van de restzakken verplaatst naar andere data. Op uw persoonlijke afvalkalender treft u de precieze data aan.

Afvalinzameling carnaval

Tijdens de ophaaldagen wordt het afval met meerdere voertuigen opgehaald. Het kan zijn dat de restzakken vroeger worden opgehaald dan u gewend bent. Zet uw afval daarom zo vroeg mogelijk buiten (07.30 u).

Meer informatie: Digitale Afvalwijzer op www.meerssen.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het verbouwen van de woning, Pastoor Nicolaus de Reimsstraat 49, 6231 HJ Meerssen (ontvangen 24 januari 2016);
 • het herstellen van de voor- en zijgevel in de originele staat, Sint Agnesplein 1, 6241 CA Bunde (ontvangen 27 januari 2016);
 • het kappen van 4 bomen bij een rijksmonument, Wijngaardsberg 1, 6235 ND Ulestraten (ontvangen 26 januari 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (tel. 14 043)).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Rectificatie verleende omgevingsvergunning (verzenddatum)

 • het gebruik van de woning Kasennerweg 3a  als voormalige bedrijfswoning (legalisatie), Kasennerweg 3, 6241 NL Bunde (verzonden 12 januari 2016).

Verleende omgevingsvergunningen:

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het legaliseren van een zonder vergunning gerealiseerde tweede wooneenheid/woning, Hekstraat 21, 6235 NK Ulestraten (verzonden 26 januari 2016);
 • het oprichten van een schuur, Wonkelestraat 15, 6241 NV Bunde (verzonden 22 januari 2016);
 • het kappen van een kastanjeboom, Snijdersberg ongenummerd  tegenover nummer 18, 6243 AT Geulle(verzonden 27 januari 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Landelijk Referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Inlichtingen betreffende de registratie als kiezer

De burgemeester van Meerssen maakt bekend dat iedere inwoner van deze gemeente bij bureau Verkiezingen, Markt 50 in Meerssen de inlichting kan verkrijgen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. Op de grond dat hij/zij niet of niet behoorlijk als kiezer is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk om herziening van de registratie verzoeken.

Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland wonen

De burgemeester van Meerssen maakt bekend, dat Nederlanders die buiten Nederland wonen kunnen deelnemen aan de stemming voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne (6 april 2016). Wel moeten zij op de dag van de stemming 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten van het kiesrecht.

De in het buitenland wonende Nederlanders kunnen alleen deelnemen aan het referendum als zij zich vooraf als kiezer laten registreren. Bij de gemeente zijn de formulieren voor registratie (model D3-1 / Wrr 21) beschikbaar.

Bij de registratie geven de Nederlandse kiezers die buiten Nederland wonen, aan op welke van de drie manieren men wenst deel te nemen aan het referendum: per brief, bij volmacht of door zelf in Nederland hun stem uit te brengen.

Het registratieformulier dient te worden gestuurd naar Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage. Het formulier kan ook worden gestuurd naar het hoofd van de consulaire post waaronder de woonplaats van verzoeker ressorteert. De registratieformulieren dienen uiterlijk 24 februari 2016 te zijn ontvangen door Burgemeester en wethouders van 's-Gravenhage.

Informatie: bureau Verkiezingen: gemeentelijke KCC,  Markt 50 in Meerssen, tel. 14 043.

Meerssen, 1 februari 2016

De burgemeester voornoemd,
M.A.H. Clermonts-Aretz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:

het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 3 februari 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina