Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 04 - 27 januari 2016

Gepubliceerd op: 26 januari 2016 10:00

Weeknummer: 04
Datum: woensdag 27 januari 2016

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Agenda raadsvergadering 28 januari 2016

Op donderdag 28 januari 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Agenda Openbare Raadsvergadering

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling concept-besluitenlijst raadsvergadering 5 november 2015
 • Lijst van ingekomen stukken Raad
 • Voorstel inzake tussentijdse benoeming nieuwe wethouder
 • Voorstel inzake afleggen eed dan wel verklaring en belofte door tussentijds benoemde wethouder
 • Voorstel inzake behandeling van de klacht van de heer A.A.G. Claessens door de klachtencommissie Provincie Limburg
 • Voorstel inzake projectafsluiting en -afrekening renovatie Sporthal Marsana
 • Voorstel inzake concept ´Toekomstagenda Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland 2022, merkbare resultaten per 31 december 2018´
 • Voorstel inzake aanpassing winkeltijdenverordening gemeente Meerssen

Raadsstukken ter inzage
De raadsagenda zijn ter inzage:

 • op de gemeentelijke website www.meerssen.nl.
 • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente.
  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
 • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
  Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie
Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.

---

Blauw Sjuut
Blauw Sjuut meert aan in de gemeente Meerssen

Op woensdag 3 februari 2016 meert het Gilde van de Blauw Sjuut weer aan in de gemeente Meerssen. Burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz zal de bemanning van de Sjuut welkom heten in gemeenschapshuis De Stip, Pastoor Dom. Hexstraat10 in Meerssen. Aanvang 14.30 uur. Drankjes zijn verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

U bent allemaal van harte welkom!

---

Sleuteloverdrachten

Tijdens de drie dolle dagen van Vastelaovend wordt de gemeente Meerssen geregeerd door diverse hooglustige Prinsenparen. De stadssleutels worden op zaterdag 6 februari en zondag 7 februari 2016 tijdens de Sleuteloverdrachten uitgereikt door burgemeester en/of wethouders.

Zaterdag 6 februari 2016

Carnavalsvereniging De Bokkerieërs
Plaats: Harmoniezaal te Geulle. Aanvang: 18.11 uur
Uitreiking door een lid van het college van B&W

Carnavalsvereniging De Aanhawwersj
Plaats: Gemeenschapshuis de Stip in Meerssen. Aanvang: 18.00 uur
Uitreiking door burgemeester Mirjam Clermonts-Aretz
Vanaf dit jaar zijn drankjes verkrijgbaar tegen inlevering van consumptiebonnen. Deze kunt u kopen in De Stip.

Sleuteloverdrachten
Carnavalsvereniging De Kuutebieters

Plaats: Walk Inn in Ulestraten. Aanvang 20.15 uur
Uitreiking door een lid van B&W

Zondag 7 februari 2016

Carnavalsvereniging De Koeleköpkes
Plaats: Pastoor Geelenplein/de Koel in Rothem. Aanvang na afloop van de H. Mis: 10.45 uur.
Uitreiking door wethouder Guido Houben

Carnavalsvereniging De Havermennekes
Plaats: Zalencentrum de Auw Kerk in Bunde. Aanvang: 11.11 uur
Uitreiking door wethouder Guido Houben

Belangstellenden zijn van harte welkom

---

Carnaval
Openingstijden met carnaval

In verband met carnaval is het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen gesloten op maandag 8 februari en dinsdag 9 februari 2016. Op vrijdag 5 februari is het bestuurscentrum vanaf 16.00 uur gesloten.

Aangifte geboorte en overlijden
Het loket Burgerzaken is op carnavalsmaandag 8 februari 2016 uitsluitend voor aangifte van geboorten en overlijdens geopend van 09.00-10.00 uur.

Wachtdienst Openbare Werken
De wachtdienst van Openbare Werken is buiten de openingstijden (uitsluitend bij spoed) bereikbaar via tel. 043-3661888 (tijdens de openingstijden: KCC, tel. 14 043).

Informatie
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële bekendmakingen


Ontwerp-verkeersbesluiten

Betreft:

 1. gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Klinkenberg 90 Rothem;
 2. verkeersregulering reconstructie Ambyerweg Rothem;
 3. verkeersregulering reconstructie infra Ring BMAA (Bamfordweg e.o.) Ulestraten.

Maatregelen die daartoe getroffen worden: het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderborden en het aanbrengen van belijning ter regulering van de gewenste verkeersituatie.
Inzage en zienswijzetermijn: van 27-01-2016 t/m 08-03-2016.
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Wie kan zienswijzen indienen: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd bij het college van B&W, postbus 90, 6230 AB Meerssen.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

----

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het oprichten van een bed & breakfast, Brommelen 27, 6243 CM Geulle (ontvangen 20 januari 2016);
 • het kappen van een kastanjeboom, Snijdersberg tegenover huisnummer 18, 6243 AT Geulle (ontvangen 20 januari 2016).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanpassen van de bordessen, automatenruimte, Bunderstraat 17, 6231 EH Meerssen (verzonden 21 januari 2016);
 • het plaatsen van een dakkapel, Trichterstraat 7, 6241 BX Bunde (verzonden 20 januari 2016);
 • het veranderen van kantoorruimte naar onzelfstandige woonruimte, Louis Marie Jaminhof 1, 6241 CN Bunde (verzonden 21 januari 2016).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:

het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 27 januari 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen

pdf van deze pagina