Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 04 - 22 januari 2020

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 04 - 22 januari 2020

Gepubliceerd op: 21 januari 2020 14:50

Gemeentepagina: week 04
Datum: 
woensdag 22 januari 2020

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl

***

Donderdag 23 januari 2020:
Extra raadsvergadering

Op donderdag 23 januari 2020 vergadert de Gemeenteraad van Meerssen. Aanvang 18.30 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.15 uur van harte welkom!

Concept-agenda

 • Opening en mededelingen
 • Vaststelling concept-agenda
 • Tijdelijk benoeming wethouder
 • Afleggen eed door tijdelijk benoemde vervangend wethouder
 • Aanvraag aanvullend krediet project 'herstel overkluizing Watervalderbeek'
 • Moties vreemd aan de orde van de dag

Raadsstukken ter inzage
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Informatie
Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Uit voorzorg extern dataverkeer via Citrix stopgezet:
Afspraak maken via website tijdelijk niet mogelijk

Naar aanleiding van landelijke informatie van de Informatiebeveiligingsdienst Gemeenten over een lek in Citrixsoftware heeft de gemeente Meerssen uit voorzorg besloten tijdelijk alle externe dataverkeer via Citrix stop te zetten.

Wat heeft dit voor een gevolgen?
Dit heeft met name interne gevolgen. Voor onze inwoners betekent dit dat ze tijdelijk géén afspraak kunnen maken via de gemeentelijke website. Producten aanvragen via de website kan wel gewoon.

Wilt u een afspraak maken?
Bel dan met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC):
maandag t/m donderdag via telefoon 14 043.
E-mail: info@meerssen.nl

Onze medewerkers helpen u graag verder!

------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het realiseren van een dakkapel, Rector Thijssenstraat 14, 6237 NJ Moorveld (ontvangen 13 januari 2020);
 • het legaliseren van diverse bouwwerken, Meerstraat 48, 6241 ND Bunde (ontvangen 9 januari 2020).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het aanbrengen van zonwering, Beekstraat 1, 6231 LE Meerssen (verzonden 13 januari 2020);
 • het realiseren van diverse gebouwen t.b.v. de kwekerij en het verkopen van eigen geteelde planten, Kloosterweg 9, 6241 GA Bunde (verzonden 15 januari 2020);
 • het realiseren van een aanbouw, Sint Josephstraat 43, 6231 EC Meerssen (verzonden 20 januari 2020).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning:

 • het bouwen van een garage en het veranderen van de voorgevel, Volderstraat 67, 6231 LB Meerssen (ingetrokken 13 januari 2020).

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP)

Het College van burgemeester en wethouders van Meerssen heeft het voornemen de adresgegevens van onderstaand persoon wijzigen, op grond van  art. 2:21 en 2:22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Volgens verkregen informatie woont betrokkene niet meer op het adres, zoals geregistreerd in de BRP. Bovendien reageert betrokkene niet op schriftelijke verzoeken tot aangifte van adreswijziging. Ook na gedegen onderzoek kon niet worden vastgesteld waar betrokkene dan wel woont. Omdat betrokkene niet op andere wijze kan worden bereikt maken wij dit voornemen bekend op deze wijze. Zo wordt mogelijk voorkomen dat tot ambtshalve "uitschrijving naar een onbekende bestemming" moet worden overgegaan.

Het betreft:
Naam en voorletters: Dhr. Daniele Pezzino
Geboortejaar: 1985

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan spoedig contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via info@meerssen.nl  of telefoonnummer 14 043. Het niet ingeschreven staan als ingezetene in een Nederlandse gemeente kan namelijk ernstige nadelige gevolgen hebben voor betrokkene, zoals stopzetting financiële ondersteuning/ toeslagen, het niet verkrijgen van bepaalde documenten en de opbouw van AOW.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Het College van burgemeester en wethouders van Meerssen maakt bekend  dat ingevolge artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (Wet BRP)  is besloten in de BRP te registeren  dat onderstaande personen zijn vertrokken naar een onbekende bestemming. Gebleken is dat zij niet meer wonen op het adres van inschrijving in de BRP. Bovendien kon na gedegen onderzoek niet worden vastgesteld waar zij dan wel  wonen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking 'ambtshalve uitschrijving' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Het betreft:
Naam en voorletters: Dhr. Levy Brummer
Geboortejaar: 2000
Datum uitschrijving: 12-12-2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan spoedig contact op met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) via info@meerssen.nl of telefoonnummer 14 043. Het niet ingeschreven staan als ingezetene in een Nederlandse gemeente kan namelijk ernstige nadelige gevolgen hebben voor betrokkene, zoals stopzetting financiële ondersteuning/ toeslagen, het niet verkrijgen van bepaalde documenten en de opbouw van AOW.

Ingevolge  artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan iedere belanghebbende, die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen, binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de voorzieningenrechter. Dit kan alleen bij  spoedeisend belang. Een verzoek kunt u doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Schriftelijk kan ook bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep


Zienswijzen

U kunt binnen de genoemde termijn een zienswijze indienen.
Hoe dien ik mijn zienswijze in

Bezwaar
U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen.
Meer informatie: bezwaarschrift indienen

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening.
Meer informatie: voorlopige voorziening aanvragen

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld.
Meer informatie: beroep indienen

Meerssen, 22 januari 2020
Burgemeester en Wethouders van Meerssen