Gemeente Meerssen | Gemeentepagina week 02 - 10 januari 2018

Nieuwsbericht Gemeentepagina week 02 - 10 januari 2018

Gepubliceerd op: 09 januari 2018 13:35

Gemeentepagina: week 02
Datum: woensdag 10 januari 2018

De informatie op deze pagina wordt voor mensen zonder internet in beknopte vorm doorgeplaatst op de gemeentelijke informatiepagina in Weekblad de Geulbode. Weekblad de Geulbode digitaal: www.drukkerijmaenen.nl.

***

Start herinrichting omgeving Kindcentrum Meerssen

Deze week starten we met de herinrichting van de omgeving rond het Kindcentrum Meerssen. Het betreft het gedeelte Pastoor Dominicus Hexstraat tussen de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat. De herinrichting is onder andere noodzakelijk om een (verkeers)veilige omgeving rond het nieuwe Kindcentrum te realiseren.

Welke werkzaamheden voeren wij uit?

 • Aanleggen regenwaterriool
 • Aanleggen bergbezinkbassin
 • Realiseren nieuwe inrichting parkeerplaats ter hoogte van gemeenschapshuis De Stip.
 • Creëren fietsstraat en een Kiss & Ride-zone.
 • Aanleggen verhoogde plateaus op de kruispunten Pastoor Dom. Hexstraat met de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat.
 • Aanleggen parkeerstrook aan de Charles Eijckstraat
 • Multifunctionele (speel)ruimte tussen Kindcentrum De Wereldster en De Stip.
 • Nieuwe openbare verlichting.

Wanneer worden deze werkzaamheden uitgevoerd?
Aannemer Strabag is op maandag 8 januari gestart met de werkzaamheden. Deze duren tot mei 2018.

Tijdelijke wegafsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de Pastoor Dom. Hexstraat tussen de Charles Eijckstraat en de Pastoor N. Creftenstraat afgesloten zijn voor doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Bewoners, bedrijven en instellingen van het afgesloten gedeelte worden door de aannemer apart geïnformeerd over de bereikbaarheid van hun woningen en overige gebouwen.

In verband met het aanleggen van een regenwaterriool is de kruising Pastoor Dom. Hexstraat-Charles Eijckstraat vanaf de week van 15 januari een aantal weken afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer tijdelijk omgeleid via de Pastoor N. Creftenstraat.

Informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.

---

Plus je Huis
Infobijeenkomst PlusJeHuis
Nieuw energiebesparingsproject voor huiseigenaren

Gemeente Meerssen en Volta Limburg nodigen u van harte uit voor de informatieavond PlusJeHuis op dinsdag 23 januari 2018 in de Auw Kerk in Bunde.

Energie besparen en duurzame energie opwekken kan op verschillende manieren. Huiseigenaren kunnen eigen stroom opwekken met zonnepanelen, de woning isoleren of besparen op gaskosten met een warmtepomp, een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Volta Limburg kan particuliere woningeigenaren begeleiden in het hele traject: van het kiezen van energiebesparende maatregelen tot en met de financiering en de uitvoering. Met deze nieuwe service worden bewoners ontzorgd bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Meld u aan voor de informatieavond op dinsdag 23 januari 2018
Locatie: Zalencentrum de Auw Kerk, Burchtstraat 2 in Bunde.
Tijdstip: 19.30-21.00 uur

U kunt zich aanmelden via www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen.

Serviceprovider energiebesparing
Volta Limburg is de begunstigde partij uit de Europese aanbesteding naar een serviceprovider voor energiebesparing. Het project PlusJeHuis is georganiseerd door de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem en Meerssen in het kader van de Regionale Energie Alliantie. De gemeenten en Volta Limburg zijn de concessie aangegaan voor de komende vijf jaren.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het project op: www.voltalimburg.nl/plusjehuismeerssen.

---

Raadsadviesvergaderingen 17 en 18 januari 2018

Op woensdag 17 januari en donderdag 18 januari 2018 vinden raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Raadsadviesvergadering
De raadsadviesvergaderingen vindt onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2018. Tijdens raadsadviesvergaderingen wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

Agenda raadsadviesvergadering woensdag 17 januari 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling samenvatting gecombineerde raadsadviesvergadering van 30-11-2017
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Meer uit Meerssen halen, meer ruimte voor coulance'
 • Concept-raadsvoorstel Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouder de heer Van Rijswijk
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille
 • Concept-raadsvoorstel Accommodatiebeleid fase 1
 • Concept-raadsvoorstel Jaarverslag 2016 en begroting 2018-2021 Stichting kom Leren
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Agenda raadsadviesvergadering donderdag 18 januari 2018

 • Opening en vaststelling agenda
 • Spreekrecht (op aanmelding)
 • Presentatie 'Verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus Meerssen'
 • Concept-raadsvoorstel Verbeterplan toekomstbestendige P&C-cyclus Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Reconstructie parkeerterrein Sportcomplex Heiveld
 • Concept-raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Boschweg ongenummerd te Bunde voor de realisatie van een woning op een perceel landbouwgrond aan de Boschweg ongenummerd in Bunde
 • Concept-raadsvoorstel Omgevingsvergunningsaanvraag herbestemming rijksmonument Weerterhof, Weert 85-87-89 Meerssen
 • Concept-raadsvoorstel Zwembad Meerssen
 • Overzicht toezeggingen en moties
 • Rondvraag bij portefeuille

Spreekrecht
Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruik maken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, dient u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffie. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang en urgent zijn) kunt u zich tot uiterlijk één uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht
Raadsgriffier mr Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

---

Slijpwerkzaamheden aan het spoor

Deze maand verricht BAM Rail slijpwerkzaamheden aan het spoor tussen Maastricht en Sittard. De werkzaamheden vinden plaats in de nacht van zaterdag 20 januari op zondag 21 januari 2018 van 01.00-06.35 uur.

Slijpen
Door de rails 'glad' te slijpen, hoeft deze minder snel vervangen te worden en is er minder onderhoud nodig. Het geluidsniveau neemt hierdoor ook af, omdat er minder oneffenheden op de rails zitten. Het slijpen van de rails vindt plaats met speciale slijptreinen. Deze slijptreinen rijden langzamer dan het normale treinverkeer. Bovendien werkt de trein steeds kleine stukjes rail af en rijdt diverse malen op en neer. Het geluid keert dus meerdere malen terug.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Officiële Bekendmakingen


Verkiezing Gemeenteraad 2018
Zitting Centraal Stembureau over beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

De voorzitter van het Centraal Stembureau voor de verkiezingen van de leden van de gemeenteraad (op woensdag 21 maart 2018) maakt - ingevolge artikel I 4 van de Kieswet - bekend, dat het Centraal Stembureau op maandag 9 februari 2018 om 16.00 uur in openbare zitting zal beslissen over:

 • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
 • de nummering van de geldig verklaarde lijsten en
 • de geldigheid van de lijstencombinaties.

Locatie: zittingsruimte Centraal Stembureau in het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen.
Informatie: bureau Verkiezingen van de gemeente Meerssen, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Meerssen 2018-2021

Betreft: de gemeenteraad  van Meerssen heeft op 14 december 2017 het Beleidsplan Schuldhulpverlening Gemeente Meerssen 2018-2021 vastgesteld.
In werking: met ingang van 1 januari 2018.
Waar ter inzage: dit beleidsplan is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 27 december 2017. Dit een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Arbeidsvoorwaardenregeling Griffie gemeente Meerssen 2017

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 14 december 2017 deArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Meerssen 2017 vastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: deze regeling is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 9 januari 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Verordening werkgeverscommissie Griffie Meerssen 2017

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 14 december 2017 deVerordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2017vastgesteld.
In werking: met ingang van 3 januari 2018.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 3 januari 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Delegatiebesluit bevoegdheden gemeenteraad aan werkgeverscommissie

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 14 december 2017 hetDelegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissievastgesteld.
In werking: de dag na bekendmaking.
Waar ter inzage: dit besluit is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 9 januari 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. U kunt dit besluit permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Instructie voor de griffier 2017

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 14 december 2017 deInstructie voor de griffier 2017 vastgesteld.
In werking: met ingang van 3 januari 2018.
Waar ter inzage: deze instructie is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 3 januari 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Organisatieverordening Griffie 2017

Betreft: de gemeenteraad van Meerssen heeft op 14 december 2017 deOrganisatieverordening Griffie 2017 vastgesteld.
In werking: met ingang van 3 januari 2018.
Waar ter inzage: deze verordening is officieel bekendgemaakt op www.officiëlebekendmakingen.nl op 3 januari 2018. Dit is een aanvullende kennisgeving. Gemeentelijke verordeningen & beleidsregels kunt u permanent raadplegen in de Regelingenbank op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

---

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen:

 • het plaatsen van een poort, Herkenberg 8, 6231 LK Meerssen (ontvangen 26 december 2017);
 • het plaatsen van een berging en een erfafscheiding, 't Kempke 54, 6241 CX Bunde (ontvangen 30 december 2017).

Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).
Opmerking: tegen een aanvraag om omgevingsvergunning is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) is verleend voor:

 • het kappen van een treurwilg, Westbroek 45-47, 6243 CG Geulle (verzonden 21 december 2017);
 • het plaatsen van drie reclameborden op een rotonde, Fregatweg ongenummerd in Bunde (verzonden 21 december 2017);
 • het bouwen van een carport, Meerstraat 31, 6241 ND Bunde (verzonden 21 december 2017);
 • het verbouwen van het bestaande bijgebouw, Aan de Maas 12, 6243 NA Geulle (verzonden 2 januari 2018);
 • het realiseren van een eenlaagstuinpaviljoen, Brommelen 39, 6243 CN Geulle (verzonden 3 januari 2018);
 • het dichtmaken van een loggia, Lange Raarberg 16, 6231 RN Meerssen (verzonden 5 januari 2018).

Inzage- en bezwarentermijn: tot uiterlijk 6 weken na de dag van verzending van het besluit.
Wie kan bezwaar maken: belanghebbenden, schriftelijk, gemotiveerd, bij het college van B&W (zie verder de informatie over Bezwaar & Beroep aan het einde van deze pagina).
Waar ter inzage: op afspraak bij het klantenbureau Ruimte (via het KCC, tel. 14 043).

Informatie: Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatie over Bezwaar & Beroep

Bezwaar

U kunt binnen de genoemde termijn schriftelijk bezwaar indienen bij:
het College van Burgemeester en Wethouders (in betreffende geval 'de Gemeenteraad')
Postbus 90
6230 AB Meerssen

Het bezwaarschrift dient voorzien te zijn van:

 • Dagtekening (datum brief).
 • Naam en adres van degene die bezwaar maakt.
 • De omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 • De gronden van het bezwaar. Dit houdt in dat u duidelijk dient aan te geven waartegen u bezwaar maakt.
 • Handtekening indiener bezwaar.

Voorlopige voorziening
Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend en onverwijlde spoed dit vereist, kunt u op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht vragen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u te richten aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Bij dit verzoek dient steeds een kopie van het bezwaarschrift te worden meegezonden. Van de indiener van het verzoekschrift wordt een griffierecht geheven.

Beroep Rechtbank
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor een bezwaarschrift.

Beroep Raad van State
Binnen de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan indien onverwijlde spoed dit vereist. Voor het beroepschrift gelden dezelfde vereisten als voor het bezwaarschrift.

Meerssen, 10 januari 2018
Burgemeester en Wethouders van Meerssen