Gemeente Meerssen | Wijziging van het Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014

Officiele publicatie

Wijziging van het Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014

Het College van Burgemeester en Wethouders;

gelet op het bepaalde in de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Meerssen 2014, de Wet basisregistratie personen (BRP) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);

gelet op de noodzaak, in het kader van de gemeentelijke samenwerking, de dienst Sociale Zaken Maastricht Heuvelland aan te wijzen als binnengemeentelijke afnemer persoonsgegevens BRP;

Besluit vast te stellen:

de volgende wijziging van de tabel behorende bij bijlage 1 van het Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen:

Artikel I De tabel behorende bij bijlage 1 van het Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014 wordt gewijzigd als volgt:

Aan de tabel wordt een kolom toegevoegd met daarin vermeld Sociale Zaken Maastricht Heuvelland als afnemer met daarbij vermeld de volgende publiekrechtelijke taken:

  • Participatiewet.
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.
  • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.
  • Uitvoering van overige regelgeving, die tot het taakveld van deze organisatie behoort.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20-02-2018,
De burgemeester
M.A.H. Clermonts-Aretz
De gemeentesecretaris
J.J.M. Eurlings

Relevante documenten en links