Gemeente Meerssen | Wijziging gemeentegrens tussen Beek en Meerssen – Wet algemene regels herindeling

Officiele publicatie

Wijziging gemeentegrens tussen Beek en Meerssen – Wet algemene regels herindeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken overeenkomstig artikel 5, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling bekend dat de raden van de gemeenten Beek en Meerssen gezamenlijk een herindelingsontwerp hebben vastgesteld voor enkele correcties van de gemeentegrens.

De correcties hebben betrekking op:

  • 1.
    Europalaan-Waselderweg-Valkenburgerstraat-De Kling
  • 2.
    Vliegveldweg-Hoogkuil-Europalaan
  • 3.
    Nieuwe Vliekerweg-Bamfordweg

Met deze correcties ontstaat de mogelijkheid om de Randweg bij Ulestraten in zijn geheel te realiseren op het grondgebied van de gemeente Meerssen. Tevens worden via kleine correcties de vanuit de historie ontstane niet logische grenzen tussen beide gemeenten aangepast.

Ter inzage

Het herindelingsontwerp ligt van 19 februari tot 17 april 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Meerssen. Digitaal kunnen de stukken worden ingezien via

https://meerssen.notubiz.nl/document/9620610/1/20210204%20Raadsvoorstel%20Grenscorrecties%20Meerssen-Beek

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling zijn zienswijze omtrent het herindelingsontwerp kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen te richten aan de gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met het klantcontactcentrum tel.14.043.

De behandelend ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen.