Gemeente Meerssen | Voorontwerpbestemmingsplan "Meerssen” te Meerssen

Officiele publicatie

Voorontwerpbestemmingsplan "Meerssen” te Meerssen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maakt bekend dat zij voor het gehele grondgebied van de gemeente Meerssen een bestemmingsplan voorbereid.

Inhoud bestemmingsplan

Het voorontwerp-bestemmingsplan betreft een actualisering van de diverse vigerende planologische regelingen en vormt daarmee de planologisch-juridische basis voor het beheer van de gemeente. Het nieuwe bestemmingsplan heeft een beheersmatig karakter: er worden geen nieuwe ontwikkelingen met dit plan mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan is een actualisatie van de diverse reeds bestaande ruimtelijke plannen. Hiermee willen we enerzijds de laatste ontwikkelingen nog verwerken, omissies uit het verleden corrigeren en anderzijds de planologische regelgeving vereenvoudigen.

Wilt u het ontwerp bestemmingsplan bekijken?

Het plan ligt reeds enkele weken ter inzage. Door technische problemen is het plan echter pas sinds woensdag 19 oktober digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarom wordt de termijn van ter inzage legging verlengd. Tot en met 9 november 2022 kunt u het voorontwerpbestemmingsplan op afspraak in het gemeentehuis bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres de gemeentelijke website www.meerssen.nl. Voor informatie over het bekijken van het bestemmingsplan of andere vragen kunt u ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. U kunt de stukken ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0938.BP03012-VO01).

Bent u het niet eens met dit voorontwerpbestemmingsplan?

Gelet op de Participatie/Inspraakverordening gemeente Meerssen 2022 kan een belanghebbende en/of een ingezetene gedurende de inzagetermijn, een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie op het voorontwerp naar voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moet u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Wilt u een mondelinge reactie geven? Dat kan op afspraak via tel. 14 043.

We vragen u bij het inzien van de plannen vooral goed te letten op het kaartmateriaal: hebben we de huidige situatie goed ingetekend, zijn wijzigingen, vergunningen en dergelijke uit het verleden goed verwerkt?

Alle inspraakreacties worden beoordeeld en van commentaar voorzien. Insprekers worden daarvan op de hoogte gesteld evenals over de verdere procedure.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan?

Hiervoor kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen. Dit kan via het telefoonnummer 14 043. Of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.