Gemeente Meerssen | Voornemen tot uitgifte in erfpacht van gemeentegrond op de locatie Hoekerweg 7 in Bunde

Officiele publicatie

Voornemen tot uitgifte in erfpacht van gemeentegrond op de locatie Hoekerweg 7 in Bunde

Gemeente Meerssen is van plan om gemeentegrond gelegen aan de Hoekerweg 7 in Bunde (hierna: het object) in erfpacht uit te geven aan de bewoners van het chalet op dit adres. Het in erfpacht uit te geven perceel is bij het Kadaster geregistreerd als Bunde, sectie B, nummer 3966 gedeeltelijk.

Motivering

Het object is sinds 2011 in erfpacht uitgegeven aan Woningstichting Meerssen en maakt deel uit van het woonwagencentrum aan de Hoekerweg te Bunde. Sindsdien is het object voorzien van een chalet dat door de bewoners wordt gehuurd van de Woningstichting Meerssen. Bewoners hebben een verzoek ingediend om het chalet te kopen. Woningstichting Meerssen heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat bewoners in dat geval zelf erfpachter zouden worden. Gemeente Meerssen verleent haar medewerking aan deze transactie omdat hierdoor de locatie behouden blijft voor de huisvesting van woonwagenbewoners.

De gemeente is van oordeel dat bij deze uitgifte geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor uitgifte.

Waarom publiceert de gemeente Meerssen dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten, dat ze van plan is om een perceel gemeentegrond in erfpacht uit te geven. U kunt hier nu op reageren.

Wilt u reageren?

Als u het niet eens bent met de uitgifte in erfpacht door de gemeente omdat u meent daarvoor zelf als gegadigde in aanmerking te komen, dan kunt u uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatiedatum een kort geding procedure aanhangig maken bij de bevoegde voorzieningenrechter en dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het aders van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemd in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Een digitaal afschrift van de dagvaarding dient u tevens per e-mail aan juridischezaken@meerssen.nl te verzenden.

Overige informatie:

Het feit dat een voornemen tot uitgifte in erfpacht bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot uitgifte besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde erfpachter al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt. Meer informatie of vragen? Stel ze dan per e-mail via mandy.klai@meerssen.nl.

Contact en openingstijden 

Informatie en bekendmakingen automatisch in uw mailbox