Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplannen ‘Geulderlei 3’ en ‘Vogelzang 66’

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplannen ‘Geulderlei 3’ en ‘Vogelzang 66’

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied bekend als

  • geulderlei 3 (6243NG)
  • Vogelzang 66 (6231RM)

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Geulderlei 3’ en het ontwerpbestemmingsplan ‘Vogelzang 66’ met bijbehorende stukken vanaf 22 oktober 2009 t/m 2 december 2009 ter inzage liggen.

  • Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Geulderlei 3’ wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de realisatie van twee burgerwoningen ter plaatse van de bestaande woning Geulderlei 3.
  • Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vogelzang 66’ wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van de bestaande bedrijfswoning, de bouw van een bedrijfsloods en de aanleg van een zwembad.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevr. ir. Renée Kuppers MBA (043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/9142 (Vogelzang 66) en 2009/9146 (Geulderlei 3). Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710.

Meerssen,

21 oktober 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.