Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’

Officiele publicatie

Vooraankondiging en terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Maastricht Aachen Airport (6235). Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport herziening 1’ vanaf 22 oktober t/m 2 december 2009 ter inzage ligt.

In oktober 2006 is het bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ vastgesteld door de gemeenten Beek en Meerssen. Het vigerende bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’ omvat het gebied van luchthaven Maastricht Aachen Airport, het bedrijventerrein Bamford en het gebied van het nieuw te realiseren Businesspark MAA. Bovendien is een gebied opgenomen waar natuurcompensatie en/of landschapsontwikkeling zal plaatsvinden. Het plan voorzag in de ontwikkeling van het bedrijventerrein MAA-Oost en de herinrichting van de luchthaven.

Inmiddels hebben veranderde inzichten geleid tot aanpassing van enkele beoogde ontwikkelingen. Daarnaast zijn enkele onjuistheden/onvolkomenheden geconstateerd in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport’. Om de nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en de onvolkomenheden te herstellen is voorliggend bestemmingsplan ‘Maastricht Aachen Airport, herziening 1’ opgesteld.

Aangezien het verhaal van kosten reeds bij het oorspronkelijke bestemmingsplan verzekerd is via een samenwerkingsovereenkomst, is voor het onderhavige bestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de afdeling Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevr. ir. Renée Kuppers MBA (043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/9182. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9–17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702 / 043-3661710.

Meerssen,

21 oktober 2009
Burgemeester en wethouders van Meerssen.