Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’

Officiele publicatie

Vooraankondiging en ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het gebied Pasweg 25 en 26 en Bonaertsweg 6 te Bunde (6241 NK en 6241 CT). Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’, vanaf 20 augustus 2009, gedurende een periode van 6 weken, ter inzage ligt.

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 1995, Pasweg/Bonaertsweg, Bunde’ wordt beoogd een juridisch-planologisch kader te bieden voor de ontwikkelingen ter plekke van hoveniersbedrijf Dolmans, gelegen Pasweg 25 en 26 en Bonaertsweg 6. Het bouwvlak en bestemmingsvlak van de bedrijfsbestemming, met de nadere aanduiding hovenier, worden gewijzigd, zodat de bedrijfsactiviteiten van het hoveniersbedrijf kunnen worden uitgebreid met de bouw van een nieuwe loods ter vervanging van een bestaande loods en verplaatsing van de opslag. Tevens wordt de voormalige bedrijfswoning aan de Bonaertsweg afgestoten van het bedrijf. Deze woning krijgt de bestemming ’wonen’.

Gedurende bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de productgroep Bouwen & Milieu, na telefonische afspraak met mevr. ir. Renée Kuppers MBA (043-3661705). Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

U kunt de informatie raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/6774. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur). De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710.