Gemeente Meerssen | Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Officiele publicatie

Vooraankondiging en ontwerpbestemmingsplan Langs de Gewannen 20 te Ulestraten

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Langs de Gewannen 20 te Ulestraten’.

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 20 juni 2019 gedurende zes weken voor eenieder het ontwerpbestemmingsplan ‘Langs de Gewannen 20 te Ulestraten’ ter inzage ligt. Tevens wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.

Het plan

Het plan betreft de realisatie van een landschapsbegraafplaats op de gronden behorende bij het adres Langs de Gewannen 20 te Ulestraten.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Het college van B&W heeft met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de realisatie van een landschapsbegraafplaats op het adres Langs de Gewannen 20 te Ulestraten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Waar ter inzage & inzagetermijn

Het ontwerpbestemmingsplan, de zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst en de bijbehorende stukken liggen van 20 juni t/m 31 juli 2019 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen, telefoon 14 043. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05011-ON01.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.