Gemeente Meerssen | Vooraankondiging, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem

Officiele publicatie

Vooraankondiging, ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit omgevingsvergunning Bergbezinkbassins Geulle Rothem

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Meerssen kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Bergbezinkbassins Geulle Rothem’.

Ter inzage legging

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 17 augustus 2016 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen:

  • ontwerpbestemmingsplan ‘Bergbezinkbassins Geulle Rothem’;
  • ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Tevens wordt in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro advies gevraagd aan een aantal overheidsinstanties.

Het plan

Het plan betreft het mogelijk maken van 2 bergbezinkbassins in de gemeente, waarmee tijdens hevige regenbuien gezorgd kan worden voor een betere afvoer van het riool- en regenwater. Eén bergbezinkbassin wordt gesitueerd aan de Hussenbergstraat in Geulle, in het bos aan de rand van het bebouwd gebied, kadastraal bekend Geulle, sectie A nummer 4883 gedeeltelijk. Het andere wordt gesitueerd tussen de Maastrichterweg en Emmaweg te Rothem, kadastraal bekend gemeente Meerssen, sectie B nummer 6503 gedeeltelijk.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 17 augustus t/m 27 september 2016 op afspraak ter inzage bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.BP05009-ON01.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan eenieder zowel schriftelijk als mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De voorkeur gaat uit naar het indienen van schriftelijke zienswijzen. Deze moet u richten aan: de Gemeenteraad van Meerssen, Postbus 90, 6230 AB Meerssen. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.