Gemeente Meerssen | Verordening werkgeverscommissie Meerssen 2020

Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de werkgeverscommissie griffie (Verordening werkgeverscommissie Meerssen 2020)

De Raad van de gemeente Meerssen;

gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 149, artikel 156 van de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat de Raad van de gemeente Meerssen het wenselijk acht dat leden van de Werkgeverscommissie een vergoeding voor deze werkzaamheden krijgen, hetgeen aanpassing van deze verordening noodzakelijk maakt;

B E S L U I T:

vast te stellen de “Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2020”.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

1.

De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de Griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals dat door de Raad aan haar is gedelegeerd.

2.

Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de Raad behorende besluiten en regelingen.

3.

De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de Griffier.

Artikel 2 Samenstelling van de werkgeverscommissie

1.

De werkgeverscommissie bestaat uit de fractievoorzitter, dan wel een raadslid uit de fractie, uit elke fractie van de Gemeenteraad. Uit haar midden wordt een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter gekozen.

2.

De leden van de werkgeverscommissie worden door de Raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de Raad.

3.

Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • a.
  op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de Raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de Raad is benoemd;
 • b.
  indien het lid aftreedt als lid van de Raad;
 • c.
  indien de Raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.
4.

De voorzitter van de Raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en kan eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor:

 • a.
  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
 • b.
  het leiden van de vergaderingen;
 • c.
  het doen naleven van deze verordening;
 • d.
  het ondertekenen van stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
 • e.
  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de Griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De Griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat. De Griffier maakt met het College of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

1.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

2.

Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De Griffier of een door deze aan te wijzen functionaris draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

1.

De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

2.

De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

3.

Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Toelage lid bijzondere commissie

1.

De Werkgeverscommissie is een ‘bijzondere commissie’ als bedoeld in artikel 3.1.4. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

2.

De leden van de werkgeverscommissie ontvangen een toelage ter hoogte van het maximale maandelijkse bedrag als bepaald in artikel 3.1.4. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

3.

Het verstrekken van de toelage wordt bepaald aan de hand van de presentie van een lid tijdens de vergaderingen van de Werkgeverscommissie. De Griffier of een door deze aan te wijzen functionaris dragen zorg voor het bijhouden van een presentielijst.

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de Raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Intrekking oude verordening

De verordening Werkgeverscommissie griffie Meerssen 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze verordening wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie Meerssen 2020”.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Meerssen in zijn vergadering van 6 februari 2020.
de griffier,
mevr. mr. Y.R.G. Dreessen
de voorzitter,
mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz

Toelichting Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2020

Artikel 9

Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers biedt een grondslag voor het verstrekken van een toelage voor het werk in bijzondere commissies. De vaststelling dat er sprake is van een dergelijke ‘bijzondere commissie’, met deze financiële gevolgen, moet bij verordening plaatsvinden.

Het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie is duidelijk meerwerk naast het reguliere lidmaatschap van de Gemeenteraad. Door artikel 9 van deze verordening wordt voorzien in de mogelijkheid om aan de leden van de Werkgeverscommissie een toelage te verstrekken.

De toelage wordt telkens verstrekt op basis van presentie tijdens vergaderingen van de commissie.