Gemeente Meerssen | Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen

Officiele publicatie

Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen

Gelet op de artikelen 83, eerste lid, 107 t/m 107e en 156 Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op zijn besluit d.d. 3-6-2015 op grond waarvan door de Raad werd vastgesteld een verordening Werkgeverscommissie griffier Meerssen 2015;

Overwegende dat zijn Raad een griffier en een plaatsvervangend griffier heeft benoemd;

Besluit:

 • 1)
  In te trekken de vigerende Verordening werkgeverscommissie griffier Meerssen 2015;
 • 2)
  Vast te stellen de navolgende Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2016;

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

1.

De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffie zoals dat door de Raad bij besluit van 3-6-2015 aan haar is gedelegeerd.

Aan de commissie zijn de bevoegdheden gedelegeerd die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de Raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107a eerste lid, 107b Gemeentewet en het doen van voorstellen tot het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling m.b.t. de griffie.

Naast het nemen van personele besluiten (muv besluiten over benoeming, schorsing en ontslag alsmede vaststelling instructie griffier) buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de Raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffie over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het griffiepersoneel en het bespreken van voorstellen over de inrichting / bezetting / werktijden / vakantie / verlof van de griffie.

2.

Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de Raad behorende besluiten en regelingen.

3.

De werkgeverscommissie fungeert als klankbord van de griffie.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

1.

De werkgeverscommissie bestaat uit de voorzitters van de in de Raad vertegenwoordigde fracties.

2.

De werkgeverscommissie benoemt uit haar midden een van de leden als voorzitter en als plv voorzitter.

3.

Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

 • a.
  op eigen verzoek: het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de Raad, het ontslag gaat in als de opvolger door de fractie is aangewezen;
 • b.
  indien het lid aftreedt als lid van de Raad;
4.

De voorzitter van de Raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.
  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;
 • b.
  het leiden van de vergaderingen;
 • c.
  het doen naleven van deze verordening;
 • d.
  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;
 • e.
  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier (als eerstverantwoordelijke) en/of de plv griffier voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of zijn plaatsvervanger staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning op het gebied van personeelszaken.

Artikel 5. Besluitvorming

1.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige leden. Indien de stemmen staken wordt het onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering. Deze wordt dan gehouden binnen 4 weken. Als in die vergadering de stemmen weer staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

2.

Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier of zijn plaatsvervanger draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

1.

De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

2.

De agenda is in beginsel steeds openbaar. Ten aanzien van de stukken en de besluitenlijst geldt dat de werkgeverscommissie op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur hierop of een deel daarvan geheimhouding kan opleggen.

De commissie kan op grond van gewijzigde omstandigheden de geheimhouding opheffen.

3.

Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij/zij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter willigt een dergelijk verzoek in tenzij er sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de Raad van haar werkzaamheden.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen 2016’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Meerssen gehouden op 25-5-2016 DE RAAD VOORNOEMD;
, de voorzitter
, de griffier

Toelichting verordening werkgeverscommissie griffie Meerssen

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet alleen op het nemen van personele besluiten. Het vaststellen van rechtspositieregelingen leent zich uit de aard van de bevoegdheid niet voor delegatie en is derhalve wettelijk niet toegestaan.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, klachten, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffie over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffie en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

De fractievoorzitters vormen de werkgeverscommissie. Vervanging is niet mogelijk.

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt deze dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffie. De griffie is niet aan hem/haar ondergeschikt.

De burgemeester is echter wel technisch voorzitter van de raad en zal in die hoedanigheid vaak een beroep doen op de griffie. Mede in het licht van diens frequentie als gesprekspartner van de griffie is de voorzitter van de raad bij uitstek geschikt om de werkgeverscommissie te informeren/adviseren.

Artikel 3. Taken voorzitter

Gelet op de taken van de voorzitter van de werkgeverscommissie is het niet ongebruikelijk dat een voorzittersprofiel wordt opgesteld, waardoor kan worden beoordeeld of de beoogde voorzitter aan dit profiel voldoet. Elders verkregen beroepservaring op HRM-gebied kan hierbij relevant c.q. doorslaggevend zijn. Ook kan het wellicht van belang zijn om desgewenst aan de voorzitter (en de leden) van de werkgeverscommissie scholing aan te bieden op het specifieke terrein waarop deze commissie zich begeeft.

Artikelen 4, 5 en 6:

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda is in beginsel steeds openbaar. Ten aanzien van de stukken en de besluitenlijst geldt dat de werkgeverscommissie op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding kan opleggen. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

Artikel 8

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9. Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen adviseur gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording op hoofdlijnen door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden kan hieraan bijdragen. Omdat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregelingen vaststelt, waarop de werkgeverscommissie de personele besluiten baseert, is het een belangrijke zaak om deze verantwoording te regelen.

Artikelen 10, 11 en 12:

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.