Gemeente Meerssen | Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2017

Officiele publicatie

Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2017

DE RAAD DER GEMEENTE MEERSSEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 maart 2017;

Overwegende,

dat de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Meerssen 2017 in artikel 2.3.1.2. voorziet in vergunningverlening voor de exploitatie van een openbare inrichting,

dat de aanvraag voor een vergunning tot exploitatie van een openbare inrichting legesplichtig is,

dat er ter zake nog geen legestarief in de tarieventabel leges is opgenomen,

dat in verband daarmee de tarieventabel behorende bij de legesverordening Meerssen 2017 dient te worden aangepast;

Gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de:

Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2017

Artikel I

Aan Titel 3 hoofdstuk 1 wordt toegevoegd:

3.1.5. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag voor de exploitatie van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Meerssen 2017: € 219,00

Artikel II

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel III

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot eerste wijziging van de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Meerssen van 8 juni 2017.
DE RAAD VOORNOEMD;
De voorzitter,
De griffier,