Gemeente Meerssen | Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2015

Officiele publicatie

Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2015

DE RAAD DER GEMEENTE MEERSSEN;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2015;

Overwegende,

dat met ingang van 1 november 2014 het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur’ in werking is getreden;

dat in de tarieventabel behorende bij de ‘Legesverordening Meerssen 2015’ nog geen rekening is gehouden met de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht;

dat bij het hanteren van legestarieven als uitgangspunt wordt genomen dat deze tarieven kostendekkend zijn;

dat ervaring heeft geleerd dat de gehanteerde legestarieven voor het in behandeling nemen van een principeverzoek en een aanvraag om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik niet kostendekkend zijn;

dat er voor wat betreft deze diensten tevens een vergelijking is gemaakt met de hiervoor door andere gemeenten gehanteerde legestarieven;

dat hieruit geconcludeerd kan worden dat de door de gemeente Meerssen gehanteerde legestarieven lager zijn dan bij de andere gemeenten;

dat voornoemde overwegingen voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding zijn geweest om aan de Raad voor te stellen om de legestarieven voor het in behandeling nemen van principeverzoeken en aanvragen om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik te wijzigen;

Gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en artikel 229, lid 1, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2015

Artikel I

Artikel 2.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

Het tarief voor het in behandeling nemen van een principeverzoek

in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is:

betrekking hebbende op een bebouwd perceel: € 500,00

gericht op nieuwbouw op een onbebouwd perceel: € 1.000,00

gericht op herbestemming van een onbebouwd of bebouwd perceel: € 1.000,00

Artikel II

Artikel 2.3.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt toegepast: € 250,00

Artikel 2.3.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo (met uitzondering van gevallen als bedoeld in artikel 4, onderdelen 9 en 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) wordt toegepast: € 400,00

Artikel 2.3.3.4 komt te vervallen.

Artikel 2.3.3.3 wordt vernummerd tot artikel 2.3.3.4.

Artikel 2.3.3.3 (nieuw) wordt toegevoegd:

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast en de aanvraag betrekking heeft op gevallen als bedoeld in artikel 4, onderdelen 9 en 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht: € 1.250,00

Artikel III

Artikel 2.3.4.1 wordt als volgt gewijzigd:

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo wordt toegepast: € 400,00

Artikel 2.3.4.2 wordt als volgt gewijzigd:

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo (met uitzondering van gevallen als bedoeld in artikel 4, onderdelen 9 en 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht) wordt toegepast: € 500,00

Artikel 2.3.4.4 komt te vervallen.

Artikel 2.3.4.3 wordt vernummerd tot artikel 2.3.4.4.

Artikel 2.3.4.3 (nieuw) wordt toegevoegd:

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo wordt toegepast en de aanvraag betrekking heeft op gevallen als bedoeld in artikel 4, onderdelen 9 en 11 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht: € 1.250,00

Artikel IV

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die zich voor de in artikel V genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel V

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Artikel VI

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot eerste wijziging van de Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Meerssen 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad der Gemeente Meerssen, gehouden op 2 juli 2015.
DE RAAD VOORNOEMD;
, de voorzitter
, de griffier