Gemeente Meerssen | Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020

Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de heffing en invordering van parkeerbelastingen (Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020)

De Raad van de gemeente Meerssen;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

12 november 2019;

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid aanhef en onderdeel h, en 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006;

B E S L U I T:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Meerssen 2020.

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.
  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
 • b.
  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;
 • c.
  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

 • a.
  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
 • b.
  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

1.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van de degene die het voertuig heeft geparkeerd.

2.

Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

 • a.
  degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;
 • b.
  zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat:
  • 1e.
   Indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;
  • 2e.
   Indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.
3.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

4.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstelling

Houders van een geldige gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld van betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mits deze geheel zichtbaar achter de voorruit is aangebracht, zodanig dat deze vanaf de buitenkant van het motorvoertuig zichtbaar is.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

1.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:

Voor het eerste uur: € 0,70. Voor het tweede uur: € 0,80. Voor elk volgend uur: € 2,00.

2.

Het tarief voor een parkeervergunning geldend voor maximaal twee kentekens als bedoeld in artikel 3 lid 2, onderdeel b, van de Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006 (bewoners vergunning) bedraagt € 60,00 per kalenderjaar.

3.

Het tarief voor een parkeervergunning geldend voor maximaal twee kentekens als bedoeld in artikel 3, lid 2 onderdeel c tot en met e, van de Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006 (vergunningen aan ondernemers, beroepsuitoefenaars en werknemers) bedraagt € 120,00 per kalenderjaar.

4.

Indien de belastingplicht voor de onder lid 2 of 3 hiervoor genoemde vergunningen in de loop van het kalenderjaar aanvangt wordt het tarief genoemd in lid 2 of lid 3 vermenigvuldigd met evenzoveel twaalfden als er nog resterende maanden in het kalenderjaar zijn. Een reeds ingegane maand wordt daarbij als volle resterende maand gerekend. Een en ander met dien verstande dat het tarief van lid 2 niet lager wordt vastgesteld dan € 10,00 en het tarief van lid 3 niet lager wordt vastgesteld dan € 20,00.

Artikel 6 Wijze van heffing

1.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

2.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

1.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

2.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

1.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

2.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

3.

Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 64,50.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2019, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

3.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

4.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening parkeerbelastingen Meerssen 2020”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de Raad van de gemeente Meerssen van 12 december 2019.
DE RAAD VOORNOEMD,
De voorzitter,
De griffier,