Gemeente Meerssen | Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2014

Officiele publicatie

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2014

De raad van de gemeente Meerssen:

Gezien het voorstel van het college de dato 12 november 2013 strekkende tot vaststelling van een nieuwe verordening rioolheffing;

Gelet op artikel 228A van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Meerssen 2014.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.
  perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan:
 • b.
  gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor (gescheiden) inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente:
 • c.
  verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft:
 • d.
  water: huishoudelijke afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.
  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
 • b.
  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.
  De belasting wordt geheven:
 • a.
  van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens
  eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is
  aangesloten op de gemeentelijke riolering,verder te noemen: eigenarendeel; en
 • b.
  van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of
  indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen:
  gebruikersdeel.
 • 2.
  Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
 • 3.
  Met betrekking tot het gebruikersdeel wordt als gebruiker aangemerkt:
 • a.
  degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt:
 • b.
  ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is afgestaan; degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.
  Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
 • 2.
  Het gebruikersdeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel verhoogd met een bedrag geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
 • 3.
  Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
 • 4.
  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
 • a.
  watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
 • b.
  bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.
  De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid
  opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
 • 5.
  De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd via de gemeentelijke riolering.
 • 6.
  Bij gebruik van één zelfde gemeenschappelijke watermeter door meerdere zelfstandige percelen wordt de totale hoeveelheid afgevoerd water voor deze percelen tezamen bepaald overeenkomstig lid drie. Vervolgens wordt de aldus bepaalde hoeveelheid water naar evenredigheid verdeeld over het aantal betrokken percelen.

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 1.
  Het eigenarendeel bedraagt per perceel € 128,56
 • 2.
  Het gebruikersdeel bedraagt:
  per perceel: € 66,85
  plus € 0,81 per kubieke meter water

Artikel 7 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.
  De belasting als bedoeld in artikel 3, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
 • 2.
  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 3, met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 3.
  Indien de belastingplicht als bedoeld in artikel 3, met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
 • 4.
  Ontheffingen van minder dan € 10,00 worden niet verleend.
 • 5.
  Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.
 • 6.
  Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.
 • 7.
  Voor toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van de op één verminderingsbeschikking verenigde ontheffingen rioolrechten, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en hondenbelasting als één ontheffing aangemerkt.
 • 8.
  Voor toepassing van het bepaalde in het zesde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen onroerende-zaakbelastingen en andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.
  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand van die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede drie maanden later.
 • 2.
  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in 9 gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.
 • 3.
  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing.
 • 4.
  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990.

Artikel 12 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rioolheffing.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.
  De “Verordening Rioolheffing Meerssen 2013”, vastgesteld bij raadsbesluit van
  13 december 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
 • 2.
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
 • 3.
  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.
 • 4.
  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolheffing Meerssen 2014”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Meerssen van 12 december 2013.

DE RAAD VOORNOEMD,

De voorzitter, mr H.W. Schmidt

De griffier, J.J.M. Willems