Gemeente Meerssen | Verordening marktgelden Meerssen 2020

Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden (Verordening marktgelden Meerssen 2020)

De Raad van de gemeente Meerssen;

Gezien het voorstel van het college de dato 12 november 2019 strekkende tot vaststelling van een nieuwe marktgeldverordening;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 216 en 229 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de:

Verordening regelende de heffing en invordering van marktgelden in de gemeente Meerssen 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.
  standplaats: een vaste plaats, dagplaats of standwerkerplaats als bedoeld in de “Marktverordening gemeente Meerssen 2013”.
 • 2.
  vergunninghouder: degene aan wie door het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig het bepaalde in de “Marktverordening gemeente Meerssen 2013” vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats.

Artikel 2 Belastbaar feit

In de gemeente Meerssen wordt overeenkomstig de bepalingen van deze verordening onder de naam marktgeld een recht geheven voor de afgifte van een vergunning voor het innemen van een standplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de vergunninghouder.

Artikel 4 Belastinggrondslag

De heffingsgrondslag voor de berekening van het marktgeld is het aantal vierkante meters van de toegewezen standplaats.

Artikel 5 Belastingtarief

Het marktgeld bedraagt:

 • a.
  voor een losse standplaats per marktdag per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan € 0,60
  voor een standwerkersplaats met een minimum van 6 vierkante meter plaatsruimte per marktdag € 3,10
  voor een losse standplaats per marktdag
  per standaardkraam met een minimum van 10 vierkante meter plaatsruimte per marktdag € 5,25
 • b.
  voor een vaste plaats per kalendermaand per vierkante meter plaatsruimte of gedeelte daarvan € 2,10
  per kwartaal € 7,25
  per standaardkraam met een minimum van 10 vierkante meter per kwartaal € 70,75
 • c.
  voor een startende ondernemer bedraagt de leges gedurende het eerste half jaar de helft van de in lid b genoemde tarieven

Artikel 6 Restitutie marktgeld

Restitutie van marktgeld vindt, onder inhouding van € 132,90 promotiegelden per kalenderjaar achteraf plaats indien de vergunninghouder 45 weken zijn standplaats op de weekmarkt in Meerssen heeft ingenomen.

Artikel 7 Wijze van heffing

1.

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

2.

Het college van burgemeester en wethouders stelt het model vast van de in het eerste lid bedoelde gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld wordt verschuldigd vanaf het tijdstip waarop de vergunning in werking treedt.

Artikel 9 Tijdstip van betaling

Het marktgeld moet binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving worden voldaan.

Artikel 10 Geen kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Intrekkingsartikel

De "Verordening marktgelden Meerssen 2019", vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, lid 2, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding/Citeerartikel

1.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking en kan worden aangehaald als “Verordening marktgelden Meerssen 2020”.

2.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Meerssen van
12 december 2019.
DE RAAD VOORNOEMD,
De voorzitter,
De griffier,