Gemeente Meerssen | Verordening basisregistratie personen gemeente Meerssen 2014

Officiele publicatie

Verordening basisregistratie personen gemeente Meerssen 2014

De raad van de gemeente Meerssen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014 nummer 2014/531;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens

besluit:

vast te stellen de “Verordening basisregistratie personen gemeente Meerssen 2014”

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Burgemeester en wethouders geven, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Meerssen.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.
  Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over ingeschrevenen van de gemeente Meerssen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden;
 • 2.
  Burgemeester en wethouders kunnen over een ingezetene van de gemeente Meerssen gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;
 • 3.
  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

1.

Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

2.

Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.
  Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.
 • 2.
  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen Meerssen 2014 .

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 februari 2014.

De voorzitter, mr H.W. Schmidt

De griffier, J.J.M. Willems