Gemeente Meerssen | Verordening adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020

Officiele publicatie

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent adviescommissie Kerngroep (Verordening adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020)

De Raad van de gemeente Meerssen,

gelet op artikel 84 van de gemeentewet;

gelet op het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers;

overwegende dat de Raad het wenselijk acht dat er een commissie wordt ingesteld die zich bezighoudt met het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Raad met betrekking tot reglementen, regelingen, verordeningen en werkprocessen die de Gemeenteraad van Meerssen betreffen.

B E S L U I T:

vast te stellen de “Verordening adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020”.

Artikel 1

Ingesteld wordt een commissie van advies aan de Raad, genaamd Kerngroep.

Artikel 2 Taken van de Kerngroep

De Kerngroep is belast met het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de Raad met betrekking tot reglementen, regelingen, verordeningen en werkprocessen die de Gemeenteraad van Meerssen betreffen.

Artikel 3 Samenstelling

1.

De Kerngroep bestaat uit leden van elk in de Raad vertegenwoordigde fracties.

2.

De zittingsduur van de leden is gelijk aan de duur van hun functie, respectievelijk het raadlidmaatschap.

3.

De Kerngroep wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

4.

Het lidmaatschap van de Kerngroep vervalt door het verlies van de hoedanigheid van raadslid of raadsopvolger, door ontslagname, of door een met redenen omkleed besluit van de Raad.

5.

Indien een lid van de Kerngroep verhinderd is om aanwezig te zijn bij een vergadering, kan deze een vervanger sturen. Een vervanger dient lid te zijn van de Raad.

Artikel 4 Ondersteuning

1.

De griffie is verantwoordelijk voor het secretariaat van de Kerngroep.

2.

De griffie is aanwezig bij de vergaderingen van de Kerngroep ter advisering en ondersteuning van de leden van de Kerngroep.

Artikel 5 Vergaderingen van de Kerngroep

1.

De Kerngroep stelt jaarlijks een jaarplanning vast, waarin wordt afgesproken wanneer en hoe vaak er vergaderd wordt.

2.

In afwijking van het eerste lid kan er een extra vergadering worden belegd indien de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter verzoeken.

3.

De Kerngroep kan slechts beraadslagen indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Uitnodiging voor bijwonen vergaderingen

1.

De Kerngroep is bevoegd om leden van de Raad, de burgemeester, leden van het College, ambtenaren, belanghebbenden en externe deskundigen uit te nodigen voor vergaderingen.

2.

Indien de Kerngroep ambtenaren uitnodigt informeert zij het College daarover.

Artikel 7 Verslaglegging

1.

De griffie is verantwoordelijk voor het opstellen van een verslag van elke vergadering van de Kerngroep.

2.

De verslagen van de Kerngroep zijn openbaar.

3.

Het concept-verslag van een vergadering wordt voor akkoord doorgestuurd aan de leden van de Kerngroep. Eventuele op- of aanmerkingen dienen door de leden van de Kerngroep binnen één week aan de griffie en de overige leden van de Kerngroep kenbaar gemaakt te worden.

4.

De verslagen van vergaderingen en eventuele bijbehorende stukken worden ter kennis gebracht van de raadsleden, burgerleden en het college.

Artikel 8 Routing van stukken

Een door de Kerngroep voorbereid advies wordt eerst ter bespreking voorgelegd aan het Presidium alvorens dit als formeel stuk wordt doorgeleid aan de Raad.

Artikel 9 Toelage lid bijzondere commissie

1.

De Kerngroep is een ‘bijzondere commissie’ als bedoeld in artikel 3.1.4. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

2.

De leden van de Kerngroep ontvangen een toelage ter hoogte van het maximale maandelijkse bedrag als bepaald in artikel 3.1.4. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

3.

Het verstrekken van de toelage wordt bepaald aan de hand van de presentie van een lid tijdens de vergaderingen van de Kerngroep. De Griffier of een door deze aan te wijzen functionaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van het Gemeenteblad waarin deze verordening wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Meerssen in zijn vergadering van 6 februari 2020.
de griffier,
mevr. mr. Y.R.G. Dreessen
de voorzitter,
mevr. M.A.H. Clermonts-Aretz