Gemeente Meerssen | Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van een voetgangersbrug over de Geul nabij Houthemerweg / A79 te Meerssen

Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn voor het aanleggen van een voetgangersbrug over de Geul nabij Houthemerweg / A79 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo) voor de aanvraag het aanleggen van een voetgangersbrug over de Geul nabij Houthemerweg / A79.

Waar ter inzage:

Voor algemene informatie over deze aanvraag of om een afspraak te maken om deze aanvraag in te zien kunt u contact opnemen met het klantenbureau Ruimte (via het KCC, telefoonnummer 14 043), of stuur een e-mail aan info@meerssen.nl.

Nadere informatie

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn kan geen zienswijze worden ingediend of bezwaar en/of beroep aangetekend worden.