Gemeente Meerssen | Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur naar acht appartementen aan Molenveldweg 5 te Meerssen

Officiele publicatie

Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur naar acht appartementen aan Molenveldweg 5 te Meerssen

Burgemeester en wethouders van gemeente Meerssen maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur naar acht appartementen aan de Molenveldweg 5 te Meerssen ter inzage ligt.

Waar gaan de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning over?

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om een bestaande schuur te veranderen naar 8 appartementen. Het plan is in strijd met de beheersverordening kernen. Er kan van de beheersverordening worden afgeweken als het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De initiatiefnemer heeft de hiervoor benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd.

De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

De omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij geen bedenkingen heeft tegen het plan. Op 15 juni 2022 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Vervolgens heeft het college op 8 juli 2022 de omgevingsvergunning verleend.

De verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning worden ter inzage gelegd.

Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning liggen de verklaring van geen bedenkingen, de omgevingsvergunning en de bijbehorende documenten 6 weken ter inzage. Vanaf 14 juli 2022 kunt u deze op afspraak inzien in het gemeentehuis (telefoonnummer 14 043) of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt reageren op de verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning.

Beroep indienen

Van donderdag 14 juli tot en met woensdag 24 augustus 2022 kunnen belanghebbenden beroep indienen tegen de omgevingsvergunning en/of de VVGB bij de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het ondertekende beroepschrift moet ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Inwerkingtreding van het besluit

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer Edward Wezenberg via het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Meerssen, telefoonnummer 14 043 of via e-mail edward.wezenberg@meerssen.nl.