Gemeente Meerssen | Verkeersbesluit Frankenstraat

Officiele publicatie

Verkeersbesluit Frankenstraat

502826

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Meerssen;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

gezien het verzoek van (Naam en adres verzoeker Meerssen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken nabij zijn perceel/woning;

gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

dat de aanvraag voor een GPP op kenteken getoetst wordt aan de volgende criteria:

a. verzoek(st)er dient in het bezit te zijn van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder of een bestuurder zijn  van een invalidenvoertuig;

b. verzoek(st)er dient door een externe instantie gekeurd te worden op uw maximale loopafstand;

c. er is geen/onvoldoende parkeergelegenheid binnen de door de keuringsinstantie vastgestelde maximale loopafstand (er is geen eigen parkeerruimte in de vorm van een oprit/garage of algemene parkeerruimte in de directe omgeving);

d. verzoek(st)er dient akkoord te gaan met betaling van de voor de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats verschuldigde kosten volgens de tarievenlijst Openbare Werken

dat blijkens medisch advies verzoeker voldoet aan het gestelde onder a en b; de maximaal aaneengesloten te lopen afstand is medisch vastgesteld op minder dan 100 meter;

dat er derhalve een medische indicatie is voor het beschikken over parkeergelegenheid zo dicht mogelijk bij de meest praktische toegang tot het perceel/de woning;

dat de parkeerdruk in de Frankenstraat, blijkens onderzoek zodanig is dat geen zekerheid bestaat dat op korte afstand tot de woning van verzoeker een parkeergelegenheid bestaat voor zijn auto;

dat de auto van verzoeker regulier deel uit maakt van de auto’s die in de Frankenstraat geparkeerd worden;

dat het realiseren van een GPP op kenteken ook geen vermindering van het aantal parkeerplaatsen te weeg brengt;

dat op het perceel van verzoeker geen garage noch een oprit aanwezig zijn;

dat evenmin een algemene parkeerruimte in de directe omgeving aanwezig is;

dat verzoeker zich akkoord heeft verklaard met de voorwaarde d;

dat het verzoek/verzoeker voldoet aan de daarvoor gehanteerde criteria en er derhalve op grond van deze criteria geen weigeringsgrond aan de orde is;

dat voor zover bekend geen andere belangen worden geschaad wanneer de GPP op kenteken wordt vergund aan verzoeker;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW over het ontwerp-verkeersbesluit overleg heeft plaatsgevonden  met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland;

dat de politie schriftelijk op 31 juli 2018 heeft kenbaar gemaakt dat het besluit handhaafbaar en voor de politie derhalve aanvaardbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf van 12 juli 2018 t/m 15 augustus 2018;

dat gedurende voornoemde termijn geen zienswijzen zijn ingekomen;

dat er geen reden is om het ontwerp verkeersbesluit te wijzigen;

BESLUIT

door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord (kenteken auto) een parkeerplaats ter hoogte Frankenstraat 9-11 (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaats gereserveerd voor het voertuig met het op het onderbord aangegeven kenteken.

Meerssen, 20 augustus 2018.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen
Namens deze, EHG Moonen
Beleidsadviseur Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

]

Relevante documenten en links