Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake oplaadpunt voor elektrische voertuigen en parkeergelegenheid voor minder-validen Heiveld complex.

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen;

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), (o.m. artikel 12) het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

overwegende,

dat de gemeente Meerssen de leefbaarheid binnen haar gemeente wil verbeteren;

dat dit gebeurt door middel van het stimuleren van duurzaam vervoer;

dat elektrische voertuigen hier onderdeel van uitmaken;

dat voor het gebruik van elektrische voertuigen voldoende oplaadpunten aanwezig dienen te zijn;

dat binnen de gemeente Meerssen per kern ten minste één elektrisch oplaadpunt aanwezig moet zijn in de openbare ruimte;

dat hiervoor per oplaadpunt twee openbaar toegankelijke parkeerplaatsen benodigd zijn;

dat op deze parkeerplaatsen alleen elektrische voertuigen gebruik mogen maken van de plaats ten behoeve van het opladen van de auto;

dat dit zichtbaar is door een verbinding tussen oplaadpunt en auto;

dat in het kader van inclusief beleid op parkeerplaatsen ten minste een parkeerplaats voor minder-validen aanwezig dient te zijn;

dat gelet op de positie van de clubgebouwen vier parkeerplaatsen voor minder-validen opportuun worden geacht;

dat deze specifieke parkeerplaatsen formeel geregeld dienen te zijn;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW, overleg heeft plaatsgevonden met de brigadier van politie, aanspreekpunt verkeer, Basiseenheid Heuvelland;

dat de politie heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit handhaafbaar en voor de politie aanvaardbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 12 oktober 2017 t/m 22 november 2017;

dat geen zienswijze zijn ingebracht;

dat er geen redenen zijn om het ontwerp-besluit te herzien of te wijzigen;

BESLUITEN:

  • 1.
    Door middel van het plaatsen van bord E4/BW101 (e-oplaadpunt elektrische voertuigen), restricties op te leggen in het gebruik van twee parkeerplaatsen (volgens tekening) ter plaatse van 2 parkeerplaatsen op de parkeerplaats van het Sportcomplex Heiveld Bunde.
  • 2.
    Door middel van het plaatsen markering en bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, vier parkeerplaatsen (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening) aan te wijzen, als gehandicaptenparkeerplaatsen op de parkeerplaats van het Sportcomplex Heiveld Bunde.

Meerssen, 5 december 2017.

Namens Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

E.H.G. Moonen

(beleidsadviseur Ruimte)

Bijlage: bebordingstekening behorende bij verkeersbesluit

Relevante documenten en links