Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

bord E9 – parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake het aanwijzen van een gebied waar de parkeergelegenheid alleen bestemd is voor vergunninghouders

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in (o.m. artikel 12) het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat de parkeerfaciliteiten in de Vauwerhof bestemd zijn voor de toentertijd gerealiseerd 48 projectwoning “Vauwerhof”

dat maatregelen genomen worden om 24 van de nu nog 52/ 53 (precies aantal nog nader te bepalen) openbare parkeerplaatsen te koppelen aan de huurwoning en derhalve niet meer openbaar te laten zijn;

dat de overige 28/29 openbare parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn voor de bewoners (en zo mogelijk ook nog voor een beperkt aantal bezoekers) van de 48 projectwoningen “Vauwerhof” teneinde de parkeerbalans in dit gebied niet onevenredig te verstoren;

dat het parkeren door anderen dan bewoners van de 48 projectwoningen “Vauwerhof” (en bezoekers) kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners als hier bedoeld;

dat parkeerregulering kan plaatsvinden door het instellen van een parkeervergunningregime in de Vauwerhof;

dat daarmee gereguleerd kan worden dat de bewoners van de 48 projectwoningen “Vauwerhof” via een parkeervergunning (één kaart met maximaal twee kentekens en één bezoekerskaart) de beschikking hebben over een in de gegeven omstandigheden toereikend te achten aantal parkeerplaatsen;

dat onverlet het vorenstaande er situaties zullen zijn waarbij niet elke bewoner van de 48 projectwoningen “Vauwerhof” en/of een bezoeker zijn of haar (tweede) auto kan parkeren in de Vauwerhof, hetgeen echter blijkens de conclusies van de informatiebijeenkomst op 12 oktober 2016, waarvan het verslag hier wordt geacht te zijn ingevoegd en herhaald, als aanvaardbaar wordt geacht;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie Limburg Zuid;

dat de politie schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat het verkeersbesluit aanvaardbaar en handhaafbaar is;

dat het ontwerp van het besluit ter visie heeft gelegen vanaf 10 november 2016 t/m 21 december 2016;

dat gedurende voornoemde termijn geen zienswijzen zijn ingekomen;

dat er geen redenen zijn om wijzigingen door te voeren in het ontwerp-verkeersbesluit, los van de preciezering van het aantal langsparkeerplaatsen ter hoogte van de woningen Vauwerhof 28-38;

BESLUIT:

Relevante documenten en links