Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

ma t/m vrij van 06.00 uur tot 18.00 uur

bord E9 – parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

Overwegingen

Op grond van artikel 2 van de Parkeerverordening gemeente Meerssen 2006 en artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 194, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en artikel 12, lid 2, juncto artikel 8, lid 2, onder d van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), is het college van B&W bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vanwege de bouw- en aanlegwerkzaamheden Maison de Ville, Markt 27 en appartementencomplex Maison de Proosdij, Markt 25, is het noodzakelijk parkeergelegenheden te creëren voor de vervoermiddelen (bedrijfsvoertuigen) van de op de bouwplaats werkzame personen.

In de directe nabijheid zijn 10 parkeermogelijkheden (gratis) buiten de parkeerzone Centrum Meerssen aanwezig. Deze parkeermogelijkheden betreffen zes plaatsen bij de gymzaal aan de Kerksteeg en vier ten zuiden van de hoofdingang van de Basiliek. Ter plaatse aangeduid als Kerksteeg.

Deze parkeerplaatsen worden deels gebruikt door langparkeerders en deels kortstondig door ouders die hun kinderen brengen/halen. Voor zowel langparkeerders als voor ouders die hun kinderen brengen en halen zijn alternatieve parkeermogelijkheden in de directe omgeving aanwezig. Tevens is er voor de basisschool een kiss & ride zone aangelegd.

Gelet op het vorenstaande is het redelijkerwijs geen bezwaar om gedurende de maandag t/m vrijdag tussen 06.00 uur en 18.00 uur bedoelde parkeerplaatsen aan te wijzen voor alleen vergunninghouders vanaf start voorbereidende sloopwerkzaamheden tot oplevering van de bouwwerken.

De betreffende specifiek aan BAM Woningbouw gekoppelde vergunningen, zullen achter de voorruit zichtbaar moeten zijn bij de voertuigen waarmee het is toegestaan gebruik te maken van de tien geduide parkeerplaatsen. Dit zal zorgdragen voor een handhaafbare regeling.

Het voorgenomen besluit is bekend gemaakt op 20 december 2012 en tot 24 januari 2013 is gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid heeft niemand gebruik gemaakt.

Van de zijde van de politieadviseur Verkeer & Evenementen, Eenheid Limburg, Basisteam Heuvelland is schriftelijk d.d. 8 januari 2013 kenbaar gemaakt akkoord te zijn met het voorgenomen besluit;

Qua voorbereiding van het besluit is sprake geweest van een gecoördineerde aanvraag, tezamen met andere te nemen besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarop de uitgebreide voorbreidingsprocedure van toepassing is geweest.

Besluit:

De zes parkeerplaatsen en de vier parkeerplaatsen zoals nader aangeduid op de bij dit besluit behorende plattegrond aan te wijzen als parkeergelegenheid voor vergunninghouders, waartoe bord E 9, met onderbord: maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur wordt geplaatst.

Na het van kracht worden van dit besluit, wordt door plaatsen van bord E9, met onderbord: maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur de aanvang van de periode bepaald waarvoor dit besluit is genomen.

Rechtsbescherming/zienswijze

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Meerssen, 5 maart 2013.

Burgemeester en Wethouders van Meerssen,

de secretaris, de burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings mr. H.W. Schmidt

BIJLAGE