Gemeente Meerssen | VERKEERSBESLUIT

Officiele publicatie

VERKEERSBESLUIT

Onderwerp: Verkeersbesluit inzake:

• Het instellen van een tweezijdig parkeerverbod Ambyerweg

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Meerssen,

Gelet op artikel 2 juncto artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende,

dat de Ambyerweg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en derhalve aangewezen als 50 Ion/uur gebied;

dat bij geparkeerde voertuigen aan Ambyerweg de doorstroming van het verkeer bemoeilijkt wordt en de fietsveiligheid wordt verminderd;

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de politie district Maastricht, Basiseenheden Heuvelland en dat vanuit de politie geadviseerd is om het onderhavige besluit te nemen;

dat overwogen is om het parkeerverbod te beperken tot de beide spitsperioden;

dat hiervan wordt afgezien omdat ook buiten de beide spitsperioden, geparkeerde voertuigen de fietsveiligheid verminderen;

dat op loopafstand voldoende parkeergelegenheid is voor die situaties waarbij onvoldoende parkeergelegenheid aanwezig is op eigen terrein van de bewoners en/of bezoekers;

dat het voorgestelde besluit voor de politie handhaafbaar is;

dat het ontweip besluit met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb ter visie heeft gelegen van 10 juli 2013 tot en met 20 augustus 2013;

dat tijdens voornoemde periode, derhalve tijdig, vier zienswijzen zijn ingekomen van:

 • de heer mevrouw Voncken Ambyerweg 30, 6231 BJ Meerssen (reg. nr. 2013/5642);
 • de heer en mevrouw Ploemen, Ambyerweg 25, 6231 BH Meerssen (reg.nr. 2013/6145);
 • de heer Smeets, Ambyerweg 32, 6231 BJ Meerssen (reg.nr. 2013/6162);
 • de heer Reinders, Ambyerweg 19, 6231 BH Meerssen (reg. nr 2013/6308);

dat, samengevat, de ingekomen zienswijzen ingaan op de volgende aspecten:

 • een parkeerverbod leidt tot hogere snelheden van het gemotoriseerd verkeer;
 • een parkeerverbod vormt een belemmering voor bezoekers die werkzaamheden in een woning moeten vellichten;
 • de voorkeur voor beperking van het parkeerverbod tot de beide spitsperioden;
 • de verkeersonveiligheid wordt mede veroorzaakt door het niet naleven maar ook niet handhaven van de verkeersregels door fietsers en automobilisten;
 • het ontbreken van vooroverleg over het voorgenomen verkeersbesluit;
 • het niet doorvoeren van de inpassing van de infrastructuur zoals aan de orde is gesteld in het kader van het project "Groene Loper A2 Maastricht;

dat, overwegende ten aanzien van vorenstaande zienswijzen, gesteld wordt dat:

 • sprake is van een gebiedsontsluitingsweg, waarbij zoveel mogelijk het parkeren dient plaats te vinden naast in plaats van op de rijweg;
 • dat hogere snelheden dan toegestaan (max. 50 km./uur in bebouwde kom) een gedragskwestie is die met name via controle en handhaving aangepakt dient te worden en niet via al dan niet aanwezige geparkeerde voertuigen op de rijweg;
 • dat het belang van bezoekers om nabij de te bezoeken woning te kunnen parkeren, niet opweegt tegen het verkeersveiligheid belang dat met het onderhavige verkeersbesluit wordt nagestreefd;
 • dat in de overweging van het ontwerpbesluit al ingegaan is op de reden waarom afgezien is van een parkeerverbod alleen geldende voor de spitsuren, welk standpunt niet is gewijzigd;
 • dat verkeersgedrag een primaire verantwoordelijkheid is van de weggebruiker;
 • dat ons college als wegbeheerder zorg draagt en wil dragen voor een adequate infrastructuur, zodat de verkeersdeelnemers via de daarvoor bestemde verkeerstekens ca. op een verkeersveilige en logische wijze geleid worden;
 • dat in onderzoek is of en op welke wijze aanpassingen mogelijk zijn om te komen tot optimalisering van de infrastructuur van de rotonde "De Witte Hoek"en Ambyerweg;
 • dat dit onderzoek niets af doet van de, ook door de politie onderschreven, noodzaak van het instellen van een parkeerverbod op de Ambyerweg;
 • dat in het algemeen een ieder in de gelegenheid is gesteld om zijn/haar zienswijze kenbaar te maken omtrent het ontwerpbesluit, hetgeen tevens gezien dient te worden als een vooroverleg mogelijkheid;
 • dat de indieners van de zienswijze ook feitelijk gebruik hebben gemaakt om van de vooroverleg fase gebruikt te maken;
 • dat tijdens de informatiebijeenkomst op 29 augustus 2013 ook gedachten zijn uitgewisseld over hetgeen door de indieners van de zienswijze te berde is gebracht;
 • dat aan de indieners van de zienswijze schriftelijk het besluit is kenbaar gemaakt van de Stuurgroep A2 Maastricht, inzake de verkeerskundige variant "Westparallel" voor de Ambyerweg;

dat de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven om het voorgenomen verkeersbesluit te wijzigen of niet te nemen;

BESLUITEN:

 • 1.
  de ingediende zienswijzen als aangehaald ongegrond te verklaren;
 • 2.
  door middel van het plaatsen van de borden EOl van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een tweezijdig parkeerverbod in te stellen in de Ambyerweg parkeerplaats (zoals aangegeven op bijgevoegde tekening).

Meerssen, 26 november 2013.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,

mr J.J.M. Eurlings

mr. H.W. Schmidt