Gemeente Meerssen | Verkeersbesluit

Officiele publicatie

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van een elektrisch voertuig Heideweg, ter hoogte van huisnummer 16

Gemeente Meerssen

Bezoekadres: Bestuurscentrum Beekstraat 51 6231 LE Meerssen

Telefoon 14 043 Fax 043-3648100

Postadres: Postbus 90 6230 AB Meerssen

KVK-nummer: 50443089

Burgemeester en wethouders van Meerssen;

Gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften voor het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW), alsmede het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2000;

Overwegende:

dat een verzoek is ingekomen van de heer L. Bout, Heideweg 16 voor een gereserveerde parkeerplaats voor zijn e-voertuig;

dat de Heideweg gelegen is binnen de bebouwde kom van Meerssen;

dat de Heideweg in beheer is bij de gemeente Meerssen;

dat de Heideweg een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Meerssen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze weg;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Meerssen is gemandateerd aan de beleidsadviseur belast met Verkeerszaken;

dat de gemeentelijke wegencategorisering van Meerssen is opgenomen in het gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (hierna: GVVP);

dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig;

dat de Heideweg gecategoriseerd is als een erftoegangsweg en daarmee deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

dat de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

dat als gevolg van Europese wet- en regelgeving Nederland in 2015 dient te voldoen aan luchtkwaliteitsdoelstellingen, te weten het verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide;

95142

dat de gemeente Meerssen het realiseren van een schoon wagenpark opgenomen heeft als maatregel om aan de Europese normen te kunnen voldoen;

dat er een toenemende vraag is ontstaan naar de realisatie van openbare oplaadpunten;

dat inmiddels ook per woonkern een aantal openbare oplaadpunten voor e-voertuigen gerealiseerd zijn;

dat inmiddels ook behoefte is ontstaan om nabij de woning een op kenteken gereserveerde parkeerplaats te hebben, om zodoende het e-voertuig te kunnen opladen via een privé-oplaadpunt;

dat een dergelijk verzoek pas dan kan worden gehonoreerd indien:

geen parkeergelegenheid op eigen terrein beschikbaar of realiseerbaar is bij de woning;

-in de nabijheid (ca. 250 meter) geen openbaar oplaadpunt beschikbaar;

het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats (op kenteken) niet leidt tot een zodanige afname van de parkeermogelijkheden door medestraatbewoners, dat daardoor ter plaatse een tekort ontstaat aan parkeergelegenheid;

dat in de Heideweg langsparkeren mogelijk is en dat het voertuig van verzoekers aldaar ook geparkeerd wordt;

dat het aanwijzen van de parkeerplaats voor de woning Heideweg als gereserveerde parkeerplaats voor verzoekers e-voertuig derhalve ook geen nadelige consequenties heeft voor de parkeerbalans;

dat het effectueren van een gereserveerde parkeerplaats kan geschieden door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst 'opladen elektrisch voertuig, met kenteken 3-SGF-27', waarbij de kentekenaanduiding kan wijzigen bij wisseling van e-voertuig van verzoeker;

dat met het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats voor uitsluitend een elektrisch voertuig nog altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor niet elektrische voertuigen;

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met het betreffende onderbord een verkeersbesluit is vereist;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met het betreffende onderbord strekt tot het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;

dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel;

dat het ontwerp besluit is bekend gemaakt en ter visie heeft gelegen vanaf 30 april t/m 4juni 2014;

dat geen zienswijzen zijn ingekomen;

dat er geen redenen zijn om het ontwerp-besluit te wijzigen;

besluit:

-het verkeersbesluit te nemen strekkende tot het aanwijzen van een gereserveerde parkeergelegenheid ten behoeve van het opladen van een elektrische voertuig aan de Heideweg ter hoogte van huisnummer 16 door middel van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief het onderbord met daarop de tekst 'oplaadpunt elektrische voertuig', kenteken 3-SGF-27;

Meerssen, 11 juni 2014.

namens Burgemeester en Wethouders

E.H.G. Moonen (beleidsadviseur afd. Ruimte)

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan gedurende een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, door belanghebbenden beroep als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingesteld bij de Rechtbank Limburg, Bestuursrecht, postbus 1988,6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient naast een dagtekening de naam, het adres en een ondertekening van de indiener te bevatten. Tevens dient in het beroepschrift een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt én een motivering te zijn opgenomen. Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit overgelegd.

Van de indiener van het beroepschrift wordt ingevolge artikel 8:41 van de Algemene wet bestuursrecht een griffierecht geheven. De indiener wordt door de Rechtbank gewezen op de verschuldigdheid van het recht. Bepaalde on- of minvermogende personen kunnen worden vrijgesteld, respectievelijk vermindering krijgen.

Naast het instellen van beroep kan binnen de bovengenoemde termijn door een partij in de hoofdzaak aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevraagd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening wordt, naast het evenbedoelde recht op grond van artikel 8:82 van de Algemene wet bestuursrecht een apart griffierecht geheven.

Er kan ook digitaal een beroepschrift en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuiirsrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.