Gemeente Meerssen | Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-Limburg

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg

besluit:

  • gelet op artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  • gelet op artikel 1:2a van de CAR-UWO;
  • na instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad d.d. 27 september 2016;

tot het vaststellen van de navolgende

Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-Limburg

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

stagiair:

Diegene die in het kader van zijn/haar opleiding als student van een onderwijsinstelling praktische werkervaring wil opdoen dan wel ervaring op het persoonlijke - of maatschappelijke vlak bij de RUD Zuid-Limburg.

snuffelstage:

Een stage van één of enkele dagen, waarbij alleen wordt meegekeken.

maatschappelijke stage:

Een stage van één of twee weken vanuit het middelbaar onderwijs.

stages vanuit MBO-, HBO- en hogere opleidingen:

Een stage overeenkomstig de doelstellingen van de onderwijsinstelling waar de stagiaire onderwijs volgt.

rechtspositie:

Een stagiair heeft geen dienstverband met de RUD Zuid-Limburg en kan geen rechten ontlenen aan de rechtspositie die van toepassing is op medewerkers van de werkgever.

Artikel 2 Stagevergoeding

Lid 1

Aan stagiaires die een snuffelstage of maatschappelijke stage lopen, wordt geen vergoeding betaald.

Lid 2

Aan stagiaires die een stage vanuit MBO-, HBO of hogere opleiding lopen, wordt een stagevergoeding betaald, waarbij de hoogte afhankelijk is van het opleidingsniveau.

Lid 3

De hoogte van de stagevergoedingen wordt jaarlijks bepaald door de directeur van de RUD Zuid-Limburg op basis van een 36-urige werkweek. De hoogte van de stagevergoeding wordt bij afwijking van de 36 uren naar rato berekend.

Artikel 3 Reiskosten

Lid 1

De door de stagiair gemaakte reiskosten worden, onder overlegging van de vervoersbewijzen vergoed op basis van tweede klasse openbaar vervoer.

Lid 2

Stagiaires die in het bezit zijn van een ov-jaarkaart, die geldig is op “door-de-weekse-dagen”, ontvangen geen vergoeding voor reiskosten, tenzij de stagiair kan aantonen dat reizen met een openbaar middel van vervoer redelijkerwijs niet verwacht kan worden.

Artikel 4 Verlof of ADV

Lid 1

Stagiaires hebben geen recht op verlof of ADV.

Artikel 5 Ziekte

Lid 1

Bij verhindering wegens ziekte stopt de stagevergoeding vanaf de derde ziektedag en worden afspraken gemaakt over het inhalen van gemiste stage-uren.

Artikel 6 Stageovereenkomst

Met de stagiair en het opleidingsinstituut wordt een stageovereenkomst gesloten, tenzij het een snuffelstage betreft.

Artikel 7 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de directeur van de RUD Zuid-Limburg een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Vergoedingsregeling stagiaires RUD Zuid-Limburg”.

Lid 2

Deze regeling treedt in werking op een door het Dagelijks Bestuur nader te bepalen tijdstip.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2016

De secretaris, De voorzitter,