Gemeente Meerssen | Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-Limburg

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg

besluit:

  • gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;
  • gelet op artikel 57b van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
  • gelet op hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;
  • na overeenstemming in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 23 januari 2017;

tot het vaststellen van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de RUD Zuid-Limburg

Vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-Limburg

Artikel 1 Hoogte vergoeding gebruik rijwiel en bromfiets

Lid 1

Indien door de directeur het gebruik van een eigen bromfiets c.q. rijwiel door een ambtenaar ten behoeve van dienstdoeleinden noodzakelijk wordt geacht, ontvangt hij daarvoor een jaarlijkse vergoeding.

Lid 2

Deze vergoeding bedraagt:

1. voor het gebruik van een rijwiel bij een aantal dienstkilometers van:

1800 t/m 3600 : € 163,36 per jaar

3601 t/m 7200 : € 261,38 per jaar

2. voor het gebruik van een bromfiets bij een aantal dienstkilometers van:

t/m 4000 : € 328,99 per jaar

4001 t/m 6000 : € 465,12 per jaar

6001 t/m 8000 : € 601,26 per jaar

8001 en meer : € 748,74 per jaar

Artikel 2 Voorschot en vergoeding gebruik eigen auto

Lid 1

Indien door de directeur het gebruik van een eigen auto door een ambtenaar ten behoeve van dienstdoeleinden noodzakelijk wordt geacht en hij tenminste op jaarbasis gemiddeld 1500 dienstkilometers rijdt, ontvangt de ambtenaar daarvoor maandelijks een vast voorschot.

Lid 2

Dit voorschot wordt bepaald aan de hand van het door de ambtenaar voor een juiste uitoefening van zijn functie noodzakelijk te rijden aantal kilometers en van de vergoedingen per kilometer voor het gebruik van een eigen auto voor de dienst, welke zijn opgenomen in de Reisregeling Binnenland.

Lid 3

Na afloop van ieder jaar vindt verrekening van de verstrekte voorschotten plaats aan de hand van de daadwerkelijk en noodzakelijk gereden dienstkilometers, blijkende uit notities welke door de ambtenaar zijn bijgehouden op het daarvoor vastgestelde formulier.

Lid 4

Als tegemoetkoming in de dagelijks te rijden kilometers voor woon- / werkverkeer ontvangt de ambtenaar als bedoeld in dit artikel een maandelijks vast bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van de afstand woon- / werkpunt.

Lid 5

Vorenstaand vast bedrag bedraagt :

  • bij een afstand tot 5 km. enkele reis € 22,69 per maand;
  • bij een afstand van meer dan 5 km. enkele reis € 45,38 per maand.

Lid 6

Bij de jaarlijkse verrekening van de voorschotten blijft het vaste vergoedingsbedrag als bedoeld in lid 4 buiten beschouwing.

Artikel 3 Voorwaarden

Aan de toekenning van de in het vorige artikel bedoelde vergoedingen kan de directeur voorwaarden verbinden.

Artikel 4 Verminderen vergoeding en stopzetten voorschot

Lid 1

Bij werkverzuim van tenminste een maand als gevolg van ziekte, zal de vergoeding bedoeld in artikel 1 lid 2 sub 2 tot de helft per kalendermaand worden teruggebracht.

Lid 2

Bij werkverzuim van tenminste een maand als gevolg van ziekte wordt het vast voorschot als bedoeld in artikel 2 lid 1 alsmede het vast bedrag als bedoeld in artikel 2 lid 4 stopgezet.

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

De directeur is bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van de in voorgaande artikelen gestelde regels, in individuele gevallen, waarin deze regels naar het oordeel van de directeur niet of niet naar redelijkheid voorzien.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van een door het Dagelijks Bestuur nader te bepalen tijdstip en kan worden aangehaald als de vergoedingsregeling gebruik eigen vervoermiddelen RUD Zuid-Limburg.

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 22 februari 2017

de secretaris, de voorzitter,