Gemeente Meerssen | Vaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Officiele publicatie

Vaststelling Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging van de door de gemeenteraad op 8 september 2016 vastgestelde structuurvisie: de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg.

In deze structuurvisie wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het beleidsveld 'Wonen' in de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg (Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbakne, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal) vastgelegd.

Globale inhoud regionale Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg

De structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de achttien gemeenten in de regio Zuid-Limburg zich de komende jaren voor gesteld zien ten aanzien van volkshuisvesting. Daarnaast geeft de structuurvisie richting aan de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt afgestemd op de (toekomstige) woningbehoefte. Dit betekent onder meer dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor woningen in de gemeenten in de regio Zuid-Limburg in overeenstemming wordt gebracht met de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Daarbij zullen delen van de in de bestemmingsplannen opgenomen directe bouwmogelijkheden komen te vervallen. Ook is niet uit te sluiten dat door de gemeente gesloten privaatrechtelijke overeenkomsten om woningbouw mogelijk te maken, worden opengebroken. De structuurvisie heeft overigens geen directe rechtsgevolgen; bestemmingsplannen hebben dat wel.

Waar kunt u de structuurvisie inzien?

De vastgestelde structuurvisie (en de hierbij behorende documenten) ligt met ingang van 22 september 2016 permanent voor een ieder op afspraak ter inzage in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 in Meerssen (telefoon 14 043). De structuurvisie is tevens digitaal beschikbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0938.STVWonenZL2016-VA01) en op www.meerssen.nl.

Inwerkingtreding

De structuurvisie treedt de dag na de bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling van de ‘Structuurvisie Wonen Zuid- Limburg’ staat geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.