Gemeente Meerssen | Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’

Officiele publicatie

Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 25 februari 2010 de partiële herziening bestemmingsplan ‘Beekerweg/Gen Eijcke’ heeft vastgesteld (6235, 6235 ED). Met de partiële herziening wordt beoogd een onbedoelde omissie te corrigeren ten aanzien van artikel 10 in hoofdstuk 3 van de regels van dit bestemmingsplan.

De partiële herziening ligt met ingang van 11 maart 2010 gedurende een periode van zes weken voor eenieder op afspraak ter inzage bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen, tel. 043-3661702/043-3661710, e-mail info@meerssen.nl.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/11078. Klik vervolgens op mapje Zaak. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00−17.00 uur).

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

10 maart 2010
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.