Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan Vliek 34 te Ulestraten

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 8 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Vliek 34 te Ulestraten’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Vliek 34, 6235 NR Meerssen, kadastraal bekend Ulestraten, Sectie B nummers 3362 (deels). Met het bestemmingsplan Vliek 34 wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de beëindiging van de intensieve veehouderij en een primair grondgebonden agrarische bedrijfsvoering ter plekke te gaan exploiteren, waarbij de hoeveelheid bebouwing wordt teruggebracht.

Voornoemd besluit en de bijbehorende stukken liggen van 22-10-2015 t/m 2-12-2015 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Bart Heffels (telefoon 14 043). Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0938.BP05006-VG01) is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Meerssen, 21 oktober 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen