Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning St. Rochusstraat 18–22, Meerssen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning St. Rochusstraat 18–22, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project ‘Uitbreiding supermarkt St. Rochusstraat 18-22’ te Bunde met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

  • Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding supermarkt St. Rochusstraat 18-22’ (planID: NL.IMRO.0983.BP04002-VA01) op 30 januari 2014 door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen.
  • Verlening van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de supermarkt op 5 februari 2014 door burgemeester en wethouders.

Plangebied en inhoud van de besluiten

Het plangebied omvat het perceel plaatselijk bekend St. Rochusstraat 18-22, 6241 CD Bunde, kadastraal bekend Meerssen, C, nummers 1620 (gedeeltelijk) en 1857 (gedeeltelijk). De supermarkt Albert Heijn is momenteel gevestigd aan de Vliegenstraat 50 te Bunde en zal worden verplaatst naar het Expo-gebouw aan de Sint Rochusstraat 18-22. Met het bestemmingsplan “Uitbreiding supermarkt St. Rochusstraat 18-22” wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de uitbreiding van het pand aan de St. Rochusstraat met ca. 324 m2aan de achterzijde (zijde begraafplaats). Het benodigd aantal parkeerplaatsen kan aan de voorzijde van het pand worden gerealiseerd op basis van de vigerende bestemming ‘Verkeer’.

Inzage

De gecoördineerde besluiten hebben gezamenlijk de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht doorlopen. Het vastgestelde bestemmingsplan met het raadsbesluit tot vaststelling en de verleende omgevingsvergunning liggen vanaf 13 februari 2014 gedurende de beroepstermijn (14 februari t/m 27 maart 2014) op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte, Beekstraat 51 te Meerssen (tel. 043-3661702). Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Beroep

Op grond van artikel 8.3 Wro worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen gevolgen voor de inwerkingtreding van de besluiten. Indien beroep is ingesteld kan daartoe tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op het voornoemde adres. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Aan het instellen van beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meerssen,

12 februari 2014
Burgemeester en wethouders van Meerssen.