Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan ‘tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen’gemeente Meerssen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan ‘tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen’gemeente Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 17 december 2015 het bestemmingsplan ‘tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen’ gewijzigd heeft vastgesteld. De (ambtshalve) wijziging ten opzichte van het ontwerp heeft betrekking op het toevoegen van het door het Waterschap Roer en Overmaas uitgebrachte wateradvies dat per abuis niet was toegevoegd aan de digitale versie van het bestemmingsplan.

Het plangebied omvat de gronden behorende bij het rijksmonument Rothemermolen (Molenveldweg 5,7, 6231 BL Rothem), percelen kadastraal bekend Meerssen, sectie B nummers 6106, 6446, 6509, 6510, 6512, 6517, 6518, 6519. Met het bestemmingsplan ‘tweede herziening bestemmingsplan Rothemermolen’ wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de uitbreiding van de bestemmingsplanmogelijkheden met maatschappelijke doeleinden, kantoren, kleinschalige bedrijvigheid, dienstverlening, met daaraan ondergeschikt zorg gerelateerde dienstverlening, horeca en voorzieningen op het gebied van welzijn en maatschappelijk terrein en/of sociaal-cultureel terrein. Verder voorziet het plan in de nodige voorzieningen ten behoeve van parkeren.

Voornoemde besluiten en de bijbehorende stukken liggen van 14-01-2016 t/m 24-02-2016 op afspraak ter inzage in het bestuurscentrum van de gemeente Meerssen, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Jaap Zomerplaag, telefoon 14 043 (maandag t/m donderdag). U kunt het bestemmingsplan ook inzien (NL.IMRO.0938.BP05008-VG01) via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen. Bovendien kan eenieder gedurende deze termijn zowel schriftelijk als mondeling bedenkingen inbrengen bij genoemd college tegen de wijzigingen welke bij de vaststelling van onderhavig plan zijn aangebracht.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Meerssen, 13 januari 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen