Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Tussen de Bruggen 93-97’, Meerssen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Tussen de Bruggen 93-97’, Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 30 januari 2014 het bestemmingsplan “Tussen de Bruggen 93-97” ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de omgevingsvergunning ten behoeve van het betreffende bouwproject verleend, alsmede is besloten tot vaststelling hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Tussen de Bruggen 93 t/m 97, 6231 CB Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, Sectie B nummers 3456, 4041, 4042, 5531 (gedeeltelijk), 5445 (ged.). Met het bestemmingsplan “Tussen de Bruggen 93-97” wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de realisatie van woningen, kantoren, lunchroom of detailhandel en een grondgebonden woning voor kamerverhuur, inclusief parkeervoorzieningen.

Voornoemde besluiten en de bijbehorende stukken liggen van 20 februari t/m 2 april 2014 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen. De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

19 februari 2014
Burgemeester en Wethouders van Meerssen