Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder ‘Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat’ (Hoogveldweg 63 t/m 69 en Pastoor Dom. Hexstraat 67 t/m 121 Meerssen), Meerssen

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning en vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder ‘Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat’ (Hoogveldweg 63 t/m 69 en Pastoor Dom. Hexstraat 67 t/m 121 Meerssen), Meerssen

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 26 september 2013 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de omgevingsvergunning ten behoeve van het betreffende bouwproject verleend, alsmede is besloten tot vaststelling hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Hoogveldweg 63 t/m 69 en Pastoor Dom. Hexstraat 67 t/m 121, 6231 HE Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, sectie E nummer. 1273 en Meerssen sectie E nummer 1272. Met het bestemmingsplan ‘Woningbouw Pastoor Dom. Hexstraat’ wordt beoogd een juridisch – planologisch kader te bieden voor de realisatie van een appartementencomplex met 15 levensloopbestendige en 13 eengezinswoningen, inclusief parkeervoorzieningen.

Voornoemde besluiten en de bijbehorende stukken liggen van 10 oktober t/m 20 november 2013 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte (tel. 043-3661702), Beekstraat 51 te Meerssen. Het bestemmingsplan is ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9-17 uur).

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen. De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

9 oktober 2013
Burgemeester en Wethouders van Meerssen