Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ‘Sint Josephstraat 101-Meerssen’

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ‘Sint Josephstraat 101-Meerssen’

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 10 september 2015 het bestemmingsplan “Sint Josephstraat 101” ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de omgevingsvergunning ten behoeve van het betreffende bouwproject verleend.

Het plangebied omvat de percelen plaatselijk bekend Sint Josephstraat 101, 6231 ED Meerssen, kadastraal bekend Meerssen, Sectie B nummers 3910, 6390 en 6445 (gedeeltelijk). Met het bestemmingsplan “Sint Josephstraat 101” wordt een juridisch - planologisch kader geboden voor de realisatie van een dierenartsenpraktijk met een woning ten behoeve van kamerverhuur, inclusief parkeervoorzieningen.

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Het ontwerpbestemmingsplan, ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf van 1-10-2015 t/m 11-11-2015 op afspraak ter inzage bij het klantenbureau Ruimte in het bestuurscentrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Jaap Zomerplaag (telefoon 14 043 - maandag t/m donderdag). U kunt het bestemmingsplan (NL.IMRO.0938.BP03004-VG01) ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Meerssen, 30 september 2015

Burgemeester en Wethouders van Meerssen