Gemeente Meerssen | Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ‘Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat- Geulle’gemeente Meerssen (ongenummerd perceel Nachtegaalstraat tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle)

Officiele publicatie

Vaststelling bestemmingsplan, besluiten omgevingsvergunning ‘Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat- Geulle’gemeente Meerssen (ongenummerd perceel Nachtegaalstraat tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle)

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 25 mei 2016 het bestemmingsplan ‘Nieuwbouwwoning Nachtegaalstraat- Geulle’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is met toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening gemeente Meerssen de omgevingsvergunning ten behoeve van het betreffende bouwproject verleend op 3 juni 2016.

Het plangebied omvat het perceel gelegen aan de Nachtegaalstraat te Geulle tussen huisnummers 7 en 9, 6243 AS Geulle, kadastraal bekend Geulle, Sectie A nummer 4975. Met het bestemmingsplan ‘Nieuwbouwwoning-Nachtegaalstraat-Geulle’ wordt beoogd een juridisch - planologisch kader te bieden voor de realisatie van een vrijstaande nieuwbouwwoning. Met de gelijktijdige terinzagelegging van de aanverwante besluiten wordt op verzoek van de aanvragers toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening en aan de Coördinatieverordening gemeente Meerssen. Hierdoor wordt het mogelijk om het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd te behandelen.

Voornoemde besluiten en de bijbehorende stukken liggen van 9-6-2016 t/m 20-7-2016 op afspraak ter inzage in het bestuurscentrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de heer Jaap Zomerplaag (via het Klant Contact Centrum, tel. 14 043). U kunt het bestemmingsplan (GML bestand NL.IMRO.0938.BP02002-VG01) ook inzien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Meerssen, 8 juni 2016

Burgemeester en Wethouders van Meerssen