Gemeente Meerssen | Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Kom Geulle’ en ‘Kom Ulestraten’

Officiele publicatie

Vastgestelde bestemmingsplannen ‘Kom Geulle’ en ‘Kom Ulestraten’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 4 juni 2009 de bestemmingsplannen ‘Kom Geulle’ en ‘Kom Ulestraten’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat naast de kernen Geulle en Ulestraten ook de kleinere clusters Schietecoven, Brommelen en Moorveld, uitgezonderd Geulle a/d Maas. Met de vaststelling van de bestemmingsplannen wordt beoogd te komen tot een actualisatie van een aantal verouderde bestemmingsplannen, waardoor het grote aantal geldende bestemmingsplannen voor deze gebieden wordt teruggebracht. Hierdoor wordt een verbeterslag gemaakt op het gebied van eenduidigheid, vereenvoudiging van (afdoenings)procedures en duidelijkheid betreffende het gevoerde planologische beleid voor zowel overheid als burger.

De bestemmingsplannen met bijbehorende beeldkwaliteitsplannen, nota van zienswijzen, erratum en addendum liggen met ingang van 11 juni 2009 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage, op afspraak (telefoonnummer 043-3661702), bij het Klantenbureau Bouwen en Milieu, ter gemeentesecretarie, Beekstraat 51 te Meerssen.

Degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS → zoekscherm → 2009/4050. Klik vervolgens op mapje Zaak.

Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00–17.00 uur).

De papieren stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu, tel. 043-3661702/043-3661710. Email: info@meerssen.nl.

Meerssen,

10 juni 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.