Gemeente Meerssen | Vastgesteld partiële herziening bestemmingsplan ‘Huisvesting woonwagenbewoners’

Officiele publicatie

Vastgesteld partiële herziening bestemmingsplan ‘Huisvesting woonwagenbewoners’

Burgemeester en Wethouders van Meerssen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Raad van de Gemeente Meerssen in de vergadering van 17 september 2009 de partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Huisvesting woonwagenbewoners’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Met de partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Huisvesting woonwagenbewoners’ wordt beoogd een juridisch planologisch kader te bieden voor:

  • de renovatie van het woonwagencentrum met nieuwbouw van drie sociale huurwoningen aan de Hoekerweg 7–9, 6241 NG te Bunde (kadastraal bekend Bunde, sectie B, nummers 216, 2490, 2846, 2960, 3190, 3191 en 3758 gedeeltelijk);
  • de nieuwbouw van twee vrijstaande woningen voor particulier opdrachtgeverschap aan de Andreas Sauerlaan ongenummerd, 6243 CC Geulle (kadastraal bekend Geulle, sectie B, nummer 4115 gedeeltelijk).

De percelen zijn eigendom van de gemeente en worden voor de realisering van de ontwikkeling verkocht.

Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken waaronder de zienswijzennota, ligt met ingang van 1 oktober 2009 gedurende een periode van zes weken voor een ieder op afspraak ter inzage (tel. 043-3661702/043-3661710. E-mail info@meerssen.nl) bij het Klantenbureau Bouwen & Milieu in het bestuurscentrum, Beekstraat 51 te Meerssen.

U kunt deze informatie ook raadplegen op www.meerssen.nl. De achterliggende stukken zijn te raadplegen via RIS →zoekscherm→2009/6985. Klik vervolgens op mapje Zaak.

Heeft u geen internet? Dan kunt u (gratis) gebruikmaken van de digitale informatiezuil in de hal van het Bestuurscentrum (ma t/m vrij van 9.00-17.00 uur).

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, beroep instellen.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meerssen,

30 september 2009
Burgemeester en Wethouders van Meerssen.