Gemeente Meerssen | Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 – aanvullende ter inzage termijn

Officiele publicatie

Vastgesteld bestemmingsplan Veegbestemmingsplan 2018 – aanvullende ter inzage termijn

In verband met een aangepaste inzage termijn, volgt hieronder een rectificatie van het op 10 april 2019 gepubliceerde bericht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Meerssen op 14 februari 2019 het bestemmingsplan “Veegbestemmingsplan 2018” heeft vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Meerssen maken tevens bekend dat zij op grond van artikel 110a Wet geluidhinder hebben besloten hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen voor het perceel Humcoven 15 te Ulestraten.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is opgesteld in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak 'Meer uit Meerssen halen: Meer ruimte voor coulance', als vastgesteld door de gemeenteraad op 29 januari 2015 en betreft de volgende percelen:

 • 1.
  Holstraat 17 – Heideweg 4, Rothem: legalisatie bestaande bouwwerken en tweede woning;
 • 2.
  Humcoven 15, Ulestraten: legalisatie bestaande bouwwerken, bedrijf en tweede woning;
 • 3.
  Waterval 1c, Ulestraten: legalisatie stallingsruimte, realisatie inpandige bedrijfswoning, waartegenover sloop chalet en realisatie landschapsplan staan;
 • 4.
  Weerterstraat 9a-9b, Meerssen: legalisatie 2 "reguliere" woningen (in tegenstelling tot de wel toegestane  bedrijfswoningen) en uitsluiting spuitwerkzaamheden bij ter plaatse gelegen autobedrijf;
 • 5.
  Zonkampweg 1, Ulestraten: legalisatie bedrijfswoning, twee paardenbakken en bestaande bouwwerken en gebouwen;
 • 6.
  Eijkskensweg 4, Geulle: wijziging agrarisch bouwkavel, waartegenover landschappelijke inpassing staat.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen het verwijderen van de locatie Moorveldsberg 93 te Geulle uit het plan en een correctie van de plangrens als gevolg van een kadastrale wijziging bij het perceel Waterval 1c te Ulestraten. De wijzigingen zijn benoemd in een Nota van Wijzigingen die als bijlage is opgenomen bij het raadsbesluit.

Inzage en beroep

Het bestemmingsplan ‘Veegbestemmingsplan 2018’ met het bijbehorende raadsbesluit en het besluit hogere grenswaarden hebben met ingang van 11 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage gelegen bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum, Markt 50, 6231 LS Meerssen (telefoon 14 043). Door technische problemen was het bestemmingsplan gedurende deze periode niet online in te zien. Inmiddels zijn de technische problemen verholpen en is het bestemmingsplan nu ook in te zien via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0938.VBP06003-VG01. Vanwege de verplichting om het plan digitaal in te kunnen zien gedurende de ter inzage periode, wordt de ter inzage termijn verlengd tot en metdonderdag 18 juli 2019.

Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage kan gedurende deze termijn beroep worden ingediend tegen (de vaststelling van) het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan c.q. ontwerpbesluit hogere grenswaarde, dan wel belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.